Information om ansökan vid sjuklön

Information för ersättning vid ordinarie assistents frånvaro.

Enligt lag har kommunen skyldighet att antingen tillhandahålla vikarie eller att svara för ekonomiskt stöd, det vill säga den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie (annan än kommunens) måste utföra assistansen.

Sjuklöneersättningen beräknas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och i kollektivavtal. Ersättningen betalas således ut för den ordinarie assistentens sjuklön inklusive sociala avgifter och semesterersättning. Kommunen betalar inte ut den särskilda sjukförsäkringsavgiften.

Information angående ansökan

Med anledning av ny dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (målnr 2010-3963), behöver kommunen diverse uppgifter för att kunna göra en bedömning av merkostnaden. I den aktuella domen fastslås att schablonbeloppet inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie assistent då denne är sjuk. Det innebär att den faktiska merkostnaden som ska ersättas av kommunen utgörs av kostnaden för sjuklön till ordinarie assistent. Därmed behöver inte kostnaden för vikarien redovisas vid ansökan om ekonomiskt stöd.

Insatsen måste begäras vid varje tillfälle en ordinarie assistent är sjuk av den enskilde eller någon av denne utsedd person genom fullmakt. Begäran betraktas och handläggs som ett sedvanligt LSS-ärende och kommunen ska därför fatta ett beslut om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

En rekommendation är att ansökan bör vara kommunen tillhanda inom tre månader efter sjukdomstillfället.

De uppgifter vi behöver för att ta ställning till kostnaden för sjuklön för ordinarie assistent är:

Uppgifter som underlag för utredningen och bifogas i ansökan/begäran

 • Den sökandes (brukarens) namn, personnummer, kontaktuppgifter.
 • Fullmakt från den enskilde där det framgår att annan person har rätt att ansöka och att ta emot sådan ersättning för den enskilde om inte den enskilde själv ansöker.
 • Uppgift om till vilket konto ersättningen skall utbetalas.
 • Underskrift av brukare eller i förekommande fall av ombudet.

Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit

 • Uppgift om vem som varit sjuk, namn och personnummer. Detta kan lämnas på olika sätt, till exempel kan det framgå av kopia på lönelista, sjukfrånvaroanmälan eller genom lönespecifikation.
 • Uppgifter om vem/vilka som vikarierat.

Uppgifter som visar merkostnadens storlek

 • Angivande av vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.
 • Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön eller månadslön). Detta styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på sjuklön i kronor styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på semesterersättning i procent.
 • Uppgift om storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent.
 • Uppgift om storlek på kollektivavtalad pension i procent.
 • Uppgift om avtalsförsäkring i procent.

Senast uppdaterad: 20 september 2021