Satsningen på kommunens gång- och cykelbanor fortsätter

Haninge kommun har fått del av stadsmiljöavtalet från Trafikverket och tilldelats drygt 15 miljoner kronor i bidrag för att bygga gång- och cykelbanor längs med Torfastleden i Vendelsö. Sträckorna som ingår i projektet är de delar av Torfastleden som idag saknar gång- och cykelbana. Utbyggnaden är planerad att starta till hösten och kommer att pågå under hela 2022.

Gång- och cykelbana med symboler i marken Foto: MostPhotos

– Det känns jättebra att vi fått del av stadsmiljöavtalet! Åtgärden med att bygga ut gång- och cykelbanan längs med Torfastleden finns sedan tidigare i kommunens cykelplan och kommer i och med detta bidrag att finansieras till stor del av statliga medel, säger Helena Hartzell, trafikchef i Haninge kommun. Den nya gång- och cykelbanan kommer ingå i kommunens nät för huvudcykelstråk vilket bland annat innebär att gång- och cykelbanan får prioritet i korsningar med biltrafiken, fortsätter Helena Hartzell.

Kartbild som visar ut sträckor på Torfastleden där det kommer att byggas gång- och cykelbanaDen nya gång- och cykelbanan kommer byggas längs med de rödmarkerade sträckorna av Torfastleden, dessa sträckor saknar idag gång- och cykelbanaFoto: Haninge kommun

Läs mer om kommunens arbete med gång- och cykelbanor

Här hittar du Haninge kommuns cykelplan

Cykling och cykelvägar

Cykla i vinter

Nu är ytterligare en sträcka av cykelstråket klar

Tillsammans för en säker skolväg

Fakta om stadsmiljöavtal

Vad är stadsmiljöavtal?

 • stöd till investeringar i transportinfrastruktur för kollektivtrafik, cykel och gods
 • syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:
  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar
 • del av Nationell plan 2018-2029 med 1 miljard årligen
 • utlysning en gång per år (okt-jan)
 • förutsättning att ställa upp med motprestationer för att få medel beviljade
 • upp till 50% medfinansiering av byggkostnader

Åtgärder ska:

 • passa väl in i kommunen och regionens övergripande arbete för en hållbar stad och för hållbart resande
 • verka för en ökad andel resor med kollektivtrafik och cykel
 • tillgodose ett allmänt lokalt eller regionalt resande
 • bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
 • främja resurseffektiva och hållbara lösningar

Senast uppdaterad: 11 mars 2021