Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Glokala Sverige – Agenda 2030 på lokal nivå

Haninge kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

År 2015 antog världens länder FN:s Agenda 2030. Agenda 2030 handlar om 17 övergripande mål med sammanlagt 169 delmål för att nå en hållbar utveckling med fokus på att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling De tre dimensionerna är den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Alla nationer, kommuner, företag och organisationer behöver ta sig an målen och arbeta för att dessa ska uppnås.

Haninge kommuns politiska inriktning utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna för att styra och skapa förutsättningar för framtidens Haninge. Det finns en stark vilja och ambition att arbeta för ett långsiktigt hållbart Haninge. Det framgår av kommunens vision, översiktsplan, flertalet övriga styrdokument samt att det bedrivs ett aktivt och brett hållbarhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag.

Sedan ett par år tillbaka genomför enheten för strategisk planering på samhällsutvecklingsavdelningen regelbundna interna hållbarhetsseminarier med syftet att öka den gemensamma kunskapen om de globala målen samt ge en gemensam översiktlig bild av Haninge kommuns hållbarhetsarbete. Seminarierna syftar också till att sätta de globala målen i ett lokalt sammanhang och på sikt verka för en systemsyn i kommunens arbete för hållbar utveckling. På servern i gemensamma mappen HAN-KommunGemensam kan du ta del av material från tidigare seminarier:

U:\HAN-KommunGemensam\Agenda 2030\Genomförda hållbarhetsseminarier

Haninges hållbarhetsarbete bidrar framför allt till följande globala målområden inom Agenda 2030:

  • Mål 3 (God hälsa och välbefinnande)
  • Mål 4 (God utbildning för alla)
  • Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)
  • Mål 11 (Hållbara städer och samhällen)
  • Mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna)
  • Mål 14 (Hav och marina resurser)
  • Mål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald)


Här kan du läsa mer om Agenda 2030 och de globala målen 

Glokala Sverige

Haninge kommun är sedan januari 2020 med som deltagande kommun i Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida. För 2020 ingår sammanlagt 130 kommuner och 16 regioner i projektet – totalt 146 deltagare. Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Haninge kommun liksom många svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten.  Genom Agenda 2030 och Glokala Sverige kan vi påverka lokalt såväl som globalt. Här kan du läsa mer om Glokala Sverige 

Save the date – utbildning den 30 september

Under året kommer förtroendevalda och anställda över hela Sverige ges möjlighet att bekanta sig ytterligare med Agenda 2030 och De globala målen för hållbar utveckling.

Boka in redan nu den 30 september i kalendern, då har vi i Haninge vår alldeles egen Glokala Sverige-dag. Utbildningen kommer att genomföras via länk. Mer information kommer. Är du intresserad av att delta prata med din chef.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020