Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skyddsutrustningsnivån höjs och visir rekommenderas

Kommunen har beslutat att höja skyddsnivån ytterligare för att minimera riskerna för smittspridning till brukare och boende i våra olika verksamheter inom vård- och omsorg.

Foto: Marie Wallander, Haninge kommun.

Beslutet innebär att all personal ska använda heltäckande visir när de utför omsorgsmoment inom en radie av 2 meter. Beslutet gäller för omvårdnad till alla personer som tillhör riskgruppen och oavsett om personen visar symptom på smitta av covid-19 eller inte.

Det innebär att personal både inom hemtjänsten, särskilt boende, LSS-boenden och personlig assistans ska använda visir.

Det förhöjda skyddet innebär förändringar av tidigare ställningstagande för användning av skyddsutrustning. Beslutet är taget av medicinskt ansvariga sjuksköterskor på social- och äldreförvaltningen då de har sett behov av ett förhöjt skydd av  och brukare och boende och att att ytterligare minimera risk för smittspridning till riskgrupperna.

Basala hygienrutiner ska precis som tidigare alltid tillämpas i all omsorg.

Visir rekommenderas i stället för munskydd

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna bedömer att heltäckande visir och munskydd i sig ger ett likvärdigt skydd mot droppsmitta från personal till boende och brukare, men gör bedömningen att visir är den utrustning som ska användas i första hand.

Bedömningen grundar sig på att:

- Användning av munskydd kan ge en ökad risk för smittspridning genom att orsaka obehag och göra att personal vidrör sitt ansikte i ökad frekvens.

- Munskydd kan vid längre tids användning bli fuktiga och genomsläppliga för smittämnen som förs vidare när munskyddet vidrörs med händerna.

- Munskydd gör att personalens ansikte inte syns vilket kan försämra kvaliteten på vården, särskilt för personer med demenssjukdom.

Ställningstagandet gäller inom kommunens verksamheter där de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna har ett lagstadgat tillsynsansvar: Vård och omsorgboende, dagverksamhet enligt socialtjänstlagen, bostad med  särskild service LSS och socialtjänstlagen,  daglig verksamhet LSS. Ställningstagandet rekommenderas även att gälla inom hemtjänst och personlig assistans.


MAS riskbedömning är gjord utifrån Region Stockholms förtydligande om åtgärder för att minimera risken att symtomfri personal smittar vårdtagare.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020