Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden senaste sammanträde

GVN sammanträdde för andra gången i år och några av de punkter som diskuterades var godkännande av Årsredovisningen för 2018, Internkontrollplanen för 2019, Centrum för Mottagande av Nyanländas analys samt den årlig rapporten från Navigatorcentrum.

Årsredovisning 2018

Sedan årets början får gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid varje sammanträde information om verksamhetens kvalitet genom utbildningsförvaltningens månadsrapport. Det stärker nämndens roll i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Gymnasiesärskolan ingår nu också i det systematiska kvalitetsarbetet på nämndnivå, förvaltningsnivå och skolnivå. Nämnden godkände årsredovisningen för 2018.

Internkontrollplan 2019 

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen ska ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. De kommungemensamma kontrollmomenten har tagits fram av en delegation från den förvaltningsövergripande gruppen Styrning, Internkontroll, Kvalitet (SIKK). De förvaltningsspecifika kontrollmomenten har utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tagit fram.

Centrum för Mottagande av Nyanlända (CMN)

CMN har som uppdrag att följa upp skolornas arbete med nyanlända i enlighet med förvaltningens fastställda rutiner. Denna uppföljning har skett i intervjuform och professioner på skolorna som deltagit i uppföljningen har varit skolledning, lärare och personal från elevhälsoteam. Uppföljningen presenterar utvecklingsområden på förvaltningsnivå och rektorsnivå. CMN presenterade en analys utifrån uppföljningen, identifierade utvecklingsområden, önskemål om stöd/fortbildning samt goda exempel från samtliga verksamheter.

Årlig rapport från Navigatorcentrum

På Navigatorcentrum finns det i nuläget 12,5 studie- och yrkesvägledare som är placerade på de kommunala skolorna i Haninge kommun. I april 2018 startade Närvaroteamet sin verksamhet. Målet med verksamheten är att minska antalet hemmasittare genom att arbeta nära ihop med de kommunala gymnasieskolornas elevhälsoteam. Närvaroteamet ska fungera som en brygga mellan hemmet och skolan, då de har möjlighet att möta eleverna i hemmet och där hitta strategier för att få tillbaka eleven till skolan.

Läs hela protokollet från sammanträdet här

Dagordning

§ 4 Mötets öppnande 
§ 5 Val av justerare
§ 6 Aktuellt från förvaltningen 
§ 7 Månadsuppföljning kvalitet 2019
§ 8 Årsredovisning 2018
§ 9 Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021
§ 10 Revidering av delegationsordningen 
§ 11 Internkontrollplan 2019 
§ 12 Årlig rapport från CMN
§ 13 Årlig rapport Navigatorcentrum
§ 14 Attestförteckning 2019 
§ 15 Ändring av sammanträdestider 2019
§ 16 Ändring av programprislista 2019 
§ 17 Ledamotsinitiativ (M)
§ 18 Meddelanden 
§ 19 Delegationsbeslut 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020