Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

”Många ska ha beröm för bygglovs framgång”

Vid nämnden i april godkändes slutligen detaljplanen för Ribby skolan. I takt med att Haninge kommun växer behöver VA:s verksamhet också utökas och förvaltningens förslag till utökning antogs av nämnden. En positiv händelse på förvaltningen är uppgången i nöjd kundindexmätningen där bygglovsavdelningens målmedvetna arbete har gett resultat.

Haninge kommun Foto: Haninge kommun

Bygglovsavdelningens förbättringsarbete påbörjades redan 2017 under bygglovschefen Sofia Åsells ledning. Medarbetarna såg då över bygglovsprocessen ur ett lean-perspektiv för att effektivisera arbetet.  Därefter har nya rekryteringar genomförts och en ny organisation sjösatts som också har bidragit till det positiva resultatet.

– Det är många som ska ha beröm för bygglovs framgång i senaste nöjd kundindex-mätningen. Medarbetarna har lagt stort engagemang och varit väldigt delaktiga i utvecklingsarbetet. Och  biträdande bygglovschef Henrik Höglund har tillsammans med bygglovschefen Sofia Åsell, och dåvarande tf bygglovschef Magnus Runesson bidragit till framgången.

Avdelningen har också jobbat med den digitala kundupplevelsen genom att lansera en ny e-tjänst och nya sidor på haninge.se – ett arbete som förhoppningsvis ytterligare ökar NKI:n till nästa år.

2018 års resultat för myndighetsområdet bygglov är 63, året innan var det 34. Inom markupplåtelse erhåller vi ett fortsatt gott NKI-resultat på 72.

Läs mer om servicemätningen i nyheten Haninge kommun når högsta NKI nivå sen mätningarna startade

Vilka frågor är aktuella hos förvaltningens ledningsgrupp Anna?

– Vi har och kommer fortsatt att ha stort fokus på portföljstyrning, projektverktyget Antura och kartläggning av stadsbyggnadsprocessen. Vi ska bidra till att implementera projektverktyget Antura samtidigt som vi ska klargöra hur vi vill jobba med detta verktyg. Vi behöver se över hur våra arbetsprocesser kan bli så enkla som möjligt. I dag har vi processer och verktyg som inte samspelar med varandra. När vi har det, då har vi flyt i vår verksamhet, säger Anna W Haapaniemi, chef för stadsbyggnadsförvaltningen.

Anna ser också ett behov av att utforska hur vi kan jobba bättre med öppna geodata.

– Öppna geodata är ett område med stor potential för att till exempel förbättra vår service till medborgare, samarbetspartners och medarbetare. Den är också en viktig förutsättning för att få en digital och obruten samhällsbyggnadsprocess – en fråga som vi också jobbar med. Vi har nyligen tillsammans med statliga Lantmäteriet genomfört undersökningen Digibarometern som ger oss en god lägesbild av vår digitala mognad samt förbättringsområden, säger Anna.

Stadsbyggnadsnämnden i korthet

  • Sju medborgarförslag. Merparten om trafikåtgärder. Ett om att möjliggöra stora segelfartyg på Dalarö. Ett om att tillsätta ett skönhetsråd.
  • Ärendebalanslista för bygglovsavdelningen och lantmäteriavdelningen.
  • Resultat- och investeringsuppföljning
  • Detaljplan för Ribbyskolan, Ribby 1:446 antagen
  • Omfördelning av investeringsmedel, offentlig toalett
  • Utökning av VA:s verksamhetsområde
  • Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar
  • Sex tillsynsärenden

För mer information om senaste nämnden

Se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 april

Senast uppdaterad: 23 juli 2020