Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny handbok för hållbar dagvattenhantering för byggentreprenörer och samhällsplanerare

Vatten- och avloppsavdelningen har i samråd med andra avdelningar inom Stadsbyggnadförvaltningen, Strategisk planering och Mark och exploatering tagit fram en ny handbok för hållbar dagvattenhantering. Syftet med handboken är att ge tips och råd till byggentreprenörer och samhällsplanerare. Handboken är tänkt att vara ett stöd i olika skeden i planprocessen, från planering och projektering till byggnation av större fastigheter och byggnadskomplex.

Handboken är ett verktyg som konkretiserar målen i Haninge kommuns dagvattenstrategi, Klimat- och miljöpolitiska programmet samt EU:s vattendirektiv. Det är en uppföljare till den första handboken som främst riktade sig till småhusbyggentreprenörer samt småhusägare. Målgruppen för denna handbok är byggentreprenörer och samhällsplanerare. Den kan användas i olika skeden i planprocessen, från planering och projektering till byggnation av större fastigheter och byggnadskomplex. Här finns Haninge kommuns riktlinjer och huvudprinciper, en beskrivning av dagvattenhanteringen i tre steg, tips och råd vid gestaltning och dimensionering av dagvattenanläggningar samt exempel på systemlösningar i mindre och större detaljplaner utifrån olika förutsättningar.

Handboken ska tillhandahållas externa konsulter som är involverade i utredningar och projekteringar som berör dagvatten i planprocessens alla skeden. Den ska även fungera som inspirations- och kunskapskälla för alla interna aktörer inom Haninge kommuns stadsplanering

- Tittar vi tillbaka i tiden så är det relativt nyligen som förorenings- och översvämningsproblematik kopplat till dagvatten har uppmärksammats. Forskningen inom området är därför knapphändig. Samtidigt är den juridiska regleringen av dagvatten inom stadsplanering otydlig och involverar flera avdelningar i kommunen med skilda behov och intressen. Det har med andra ord varit en utmaning att ta fram en handbok som kan tackla dessa svårigheter och samtidigt tillmötesgå olika aktörers behov De lösningar som är presenterade i handboken är inte heltäckande. Vi har valt de lösningar som vi i Haninge kommun tror på utifrån funktion, skötsel, komplexitet och kostnad. Handboken kommer att vara ett levande dokument som uppdateras allt eftersom vår kunskap och erfarenhet ökar med tiden.

Dagvatten är ett brett område vilket gör det svårt att skapa en helhetsbild utan att gå in i detaljerna. Därför finns det länkar i dokumentet där läsaren själv kan studera och fördjupa sig i olika områden. I samband med framtagning av handboken har Shahriar gått flera kurser, besökt ett flertal kommuner och tagit del av både svensk och internationell forskning i området. Dessutom har många samtal och diskussioner genomförts inom kommunen för att skapa en gemensam vision för hållbar dagvattenhantering i Haninge kommun.

- Jag vill passa på att säga stort tack till alla som har varit med och tagit fram dokumentet samt kommit med värdefulla synpunkter, säger Shahriar.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020