Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Grund- och förskolenämndens sammanträde 7 februari

Under nämndsammanträdet tog man upp årsredovisningen för 2017 och gick igenom budgetdirektiven inför mål och budget 2019–2020. Dessutom återremitterade nämnden förslaget till lokalprogram för Riksäpplet 2.

Hela dagordningen:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av justerare
 3. Aktuellt från förvaltningen
 4. Medborgarförslag: Handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever
 5. Medborgarförslag: Utbildning om våld i nära relationer samt sexuella övergrepp mot barn för förskolepersonal
 6. Medborgarförslag: Att simskola ska bekostas av kommunen då det ingår i skolbetygen
 7. Årsredovisning 2017
 8. Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2019-2020
 9. Reviderade riktlinjer för skolskjuts
 10. Revisionsrapport - Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap
 11. Praktiknära strategi elevhälsa
 12. Remiss: Förslag till policy mot oegentligheter med tillhörande riktlinjer
 13. Kultur på lika villkor för fler elever
 14. Uppdrag - Utveckling av organisation av ekonomistyrning
 15. Kartläggning - förekomst av sexuella trakasserier i grundskolan
 16. Rapport - Skolornas och förskolornas arbete för ökad arbetsro/studiero
 17. Rapport - Skolornas och förskolornas arbete för ökat barn/elevinflytande
 18. Rapport - Skolornas och förskolornas arbete för ökad trygghet
 19. Förändring av beslut gällande införandet av omsorg på obekväm arbetstid
 20. Utredningsdirektiv - Utforma ett resursfördelningssystem som ger elever likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen
 21. Lokalprogram paviljonger Åbyskolan
 22. Lokalprogram Tungelsta skola Hus A
 23. Lokalprogram Riksäpplet 2 F–9
 24. Meddelanden
 25. Delegationsbeslut

Senast uppdaterad: 23 juli 2020