Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dricksvattnet åter tjänligt på Muskö

Uppdaterad lägesrapport 2016-09-14 klockan 11. I fredags den 9 september, informerade Haninge kommun om att prover tagna vid vattenverket samt hos några kunder visade tjänligt med anmärkning. Som en försiktighetsåtgärd upphävdes inte kokningsrekommendationen trots att vattnet redan då var drickbart. De senaste provsvaren visar att vattnet återigen är tjänligt och därmed häver vi kokningsrekommendationen. Vattnet kan återigen drickas som vanligt och detta gäller samtliga hushåll med kommunalt vatten. Har du varit bortrest under de senaste veckorna, så bör du spola i samtliga kranar cirka tio minuter för att vara säker på att dina ledningar är urspolade.

Vad var det som hände?
Vid ett rutinprov som togs den 23 augusti upptäcktes enterocker i dricksvattnet, och när vi den 26 augusti fick provsvaren utfärdades därför kokningsrekommendationer. Ett idogt arbete tog fart för att hitta källan till föroreningen - varje dag togs nya prover för att kunna ringa in problemområdet. Ganska snart riktades misstankarna mot vattenverket och vid undersökningar av byggnaden upptäcktes det att ett skyddslock till avluftningen hade försvunnit. Avluftningen gick från en av vattenreservoarerna och upp genom taket på vattenverket. Vid genomsökning av reservoaren med en speciell undervattensfarkost hittades källan till föroreningen - en fladdermus som tagit sig in genom avluftningsröret.

Vad har Haninge kommun gjort för att åtgärda problemet?
Vattenreservoarerna har tömts och rengjorts och är nu helt fria från enterokocker. Ledningsnätet spolades även med rent vatten via brandposter. Vi har även tagit ett flertal prover hos våra kunder som visar att vattnet nu är fritt från enterokocker.

Avluftningen har byggts om för att förhindra att liknande incidenter kan uppstå igen.

Vad händer nu?
Regelverket säger att vattenkvaliteten ska kontrolleras fyra gånger per år, varav en utökad kontroll. Vi lägger nu till ytterligare en utökad kontroll för att ni ska känna er trygga med vattenkvaliteten.

Tack för ert tålamod!
Det är i dag nästan tre veckor sedan vi meddelat att vattnet inte var drickbart utan kokning och vi förstår att det har inneburit besvär för er. Vi vill rikta ett stort tack till er för ert tålamod!

Ovan information kommer även att distribrueras skriftligen till berörda hushåll.

Vi tar gärna emot synpunkter, tankar och frågor kring detta på vatten@haninge.se

 


2016-09-06 klockan 18.51
Uppdaterad lägesrapport: Provsvaren från prover tagna vid vattenverket och hos några kunder tidigare i veckan, visar att vattnet är tjänligt med anmärkning. Vattnet är drickbart, men som försiktighetsåtgärd ligger kokningsrekommendationen kvar tills proverna är utan anmärkning.  För hushåll på Vilan och Valinge med omnejd. Även här kvarstår kokningsrekommendationen. Hushållen i detta område uppmanas att spola lite extra i sina kranar under helgen, då omsättningen av vattnet i de långa ledningarna till området kan vara otillräcklig. Vi kommer att meddela hushållen skriftligen när dricksvattnet är tjänligt igen och kokningsrekommendationen kan tas bort.

2016-09-06 klockan 16.

Uppdaterad lägesrapport. Vidtagna åtgärder har gett positiv effekt. Nu återstår endast ett fåtal kompletterande provsvar innan vi kan häva kokningsrekommendationen. Provsvaren som kommit till oss nu är från prover tagna vid brandposter i fredags och i lördags, dessa är fria från enterokocker. Igår utökade vi därför antalet provtagningspunkter och analyserar även prover tagna hos några kunder. Svaren från dessa kommer på torsdag och fredag så vår förhoppning är att kunna häva kokningsrekommendationen innan helgen. Detta kommer att göras med skriftlig information till de boende i området samt på hemsidan.

2016-09-01 klockan 10 
Kommunen har nu troligtvis ringat in problemkällan till de otjänliga vattenproverna på Muskö och påbörjar arbetet med att åtgärda detta. En del av arbetet innebär rengöring av de två vattenreservoarerna i vattenverket och spoling av ledningsnätet. När vi spolar ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat och grumligt. Fortsätt spola i kranen tills vattnet blir klart igen. Vi fortsätter att ta vattenprover dagligen men resultaten kommer oss tillhanda först efter tre dagar. Innan vi tar bort kokningsrekommendationerna ska vi ha minst två på varandra följande vattenprover med godkänd kvalitet. I nuläget bedömer vi att kokningsrekommendationerna kommer att kvarstå minst en vecka.

2016-08-29 klockan 12:50
Tidigare kokningsrekommendationer kvarstår då nya provtagningar påvisar fortsatt förekomst av bakterier i ledningsnätet på Muskö. Kommunen arbetar med att hitta källan till föroreningen och därefter sätta in åtgärder.

Haninge kommuns rutinmässiga provtagning visar att det finns bakterier i dricksvattnet på Muskö.

Det är enbart på en provtagningspunkt på Muskö som det hittats låga halter av bakterien enterokocker och resultatet är att dricksvattnet är otjänligt. Vi vill därför som en säkerhetsåtgärd uppmana alla berörda kommuninvånare som har kommunalt dricksvatten på Muskö att koka sitt vatten till dryck och matlagning.

Provtagningen gjordes tisdagen den 23 augusti. Analysen av proverna tar tre dagar och vi fick provsvaren den 26 augusti. Vi kommer ta ett flertal extra prover på ledningsnätet för att få mer information om spridningen.

Haninge kommun arbetar för att åtgärda problemet

I dagsläget är det fortfarande oklart hur bakterierna har kommit in i dricksvattnet. Vi arbetar för fullt för att lokalisera problemet.

Vi har utökad provtagning på Muskö och kokningsrekommendationen gäller tills vattenproverna är godkända.

Vi kommer meddela er skriftligen när drickvattnet är tjänligt igen och vi kan ta bort kokningsrekommendationerna.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020