Fors trafikplats

Fors trafikplats ligger vid korsningen mellan väg 73 och Gamla Nynäsvägen i Västerhaninge.

(under projektering)

Området är planlagt för kontor, hantverk med tillhörande handel samt handel med skrymmande varor, motell, restaurang och bensinstation. I dagsläget finns det inga etablerade verksamheter, men det pågår markarbeten inom området. Ett planprogram har tagits fram för att utreda vilka möjligheter som finns för en utökad exploateringsgrad – med livsmedelsförsäljning, varor för hem och fritid samt bensinstation. Planprogrammet är beräknat vara antaget av kommunfullmäktige vid årsskiftet 2009/2010.Det finns ett utvecklingsprogram framtaget för hela Västerhaninge. Ett antal nya bostadsområden planeras, vilket kommer att öka kundunderlaget. Ett av målen är att möjliggöra för nya företag och därigenom öka antalet arbetstillfällen. Fors trafikplats gränsar till det planerade bostadsområdet Nedersta Skarplöt, vilket kommer att omfatta ca 600 nya bostäder.

Läge och kommunikationer

Fors trafikplats är beläget vid korsningen mellan väg 73 och Gamla Nynäsvägen i sydvästra delen av Västerhaninge, Haninge kommun. Korsningen är den huvudsakliga avfarten från motorvägen för dem som kommer söderifrån in till Västerhaninge. Med kollektiva färdmedel nås området med buss som går både på Nynäsvägen samt Vitsåsvägen. Det finns idag ett gång- och cykelstråk som sträcker sig från centrala Västerhaninge längs Nynäsvägen fram till planområdet. Det finns även planer på en vidare förlängning ner till Årsta havsbad.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 januari 2016