Så här jobbar vi med valet

Det är många myndigheter och andra aktörer som är delaktiga i planeringen och genomförandet av de allmänna valen.

Valnämnderna i kommunerna

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen. De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.

Inom kommunen arbetar ett flertal tjänstemän med valet 2018. Valnämnden och dess kansli arbetar med planering och genomförande av valen, serviceavdelningen hjälper till att ordna lokaler och ser till att material finns på plats till valen och kommunikations- och marknadföringsenheten hjälper till med kommunikation kring valen. Utöver detta är dessutom många kommunanställda röstmottagare.

Hör av dig till valnämndens kansli om du har frågor eller synpunkter kring exempelvis val- eller förtidsröstningslokaler eller själva röstmottagningen i kommunen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val. För val till kommun- och landstingsfullmäktige fördelar länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare. Länsstyrelsen administrerar partiernas valsedelsbeställningar vid val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Länsstyrelsen är dessutom ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Om det blivit fel i röstlängden för någon röstberättigad är det länsstyrelsen som kan besluta om att rätta felet och utfärda ett nytt röstkort.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Valmyndigheten

Den centrala Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. I uppgifterna ingår också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet. Alla valresultat visas på val.se.

Valmyndigheten

Valprövningsnämnden

Om du anser att något gått fel vid genomförandet av valet kan du överklaga resultatet. Överklagandet skickar du till Valprövningsnämnden. Du kan överklaga tidigast dagen efter valdagen och senast tio dagar efter det att valresultatet offentliggjorts.

Valprövningsnämnden

Kontakt för den här sidan: val@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 juni 2018