Information till partier

Nedanstående gäller i Haninge kommun vid val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Dessa instruktioner kommer att finnas i val- och förtidsröstningslokaler samt på haninge.se/val2018. Här kan även ytterligare information för partierna komma att läggas ut. Det är partiernas eget ansvar att bevaka informationen på webbplatsen.

Viktiga datum för partierna

 • 10 augusti 30 dagar innan valdagen ska partierna ha anmält deltagande i valet för att kunna ta mandat. Anmälan ska ske till Valmyndigheten.
 • 17 augusti Inlämning av namnvalsedlar till valkansliet för distribution till viss röstmottagning.
 • 22 augusti Förtidsröstningen börjar.
 • 31 augusti Inlämning av namnvalsedlar till valkansliet för distribution till Ornö och Utö.
 • 7 september Alla kandidater ska ha samtyckt till kandidatur för att kunna bli valda. En förklaring som lämnats in med valsedelsbeställning räknas som ett samtycke.
 • 9 september Valdag

Generellt om ordning i valsedelsställen

Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelsställen. För att upprätthålla god ordning fyller röstmottagarna på valsedlar i samtliga valsedelsställ.

Partiernas utdelning av valsedlar vid val- och förtidsröstningslokaler

Partifunktionärer får dela ut valsedlar vid entréerna till val- och förtidsröstningslokaler. De får inte dela ut annat såsom blommor, godis eller partiinformation. Vid denna valsedelsutdelning får de bära partikläder/symboler.

Om det uppstår kö genom entrén ska partierna backa undan, så att väljarna kan få stå ostörda i kön. Partierna ska inte dela ut valsedlar vid kön.

Utläggning av valsedlar i val- och förtidsröstningslokaler

Valnämnden/röstmottagarna ansvarar för att det alltid finns blanka valsedlar för varje valtyp i samtliga val- och förtidsröstningslokaler.

Valnämnden/röstmottagarna ansvarar även för att det finns partivalsedlar för de partier som fått minst 1 % vid något av de två senaste valen till riksdag (riksdagspartierna och Feministiskt initiativ). I val till kommun- och landstingsfullmäktige har även de partier som har mandat i fullmäktige rätt att få partivalsedlar utlagda. Partierna ska även ha begärt utläggning av valsedlar hos Länsstyrelsen/Valmyndigheten.

Vid valen 2018 kommer dessa partier att få partivalsedlar utlagda:

För val till riksdag och landstingsfullmäktige

 • Arbetarepartiet-socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Feministiskt initiativ
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Kristdemokraterna
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

För val till kommunfullmäktige

 • Arbetarepartiet-socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Feministiskt initiativ
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Rättvisepartiet Socialisterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Partierna distribuerar själva sina namnvalsedlar till val- och förtidsröstningslokaler. Partierna lämnar en neutral kasse/kartong med valsedlar till röstmottagarna i val- och förtidsröstningslokalerna. Röstmottagarna ansvarar för att fylla på valsedelsställen med namnvalsedlar under dagen av de valsedlar som partierna lämnat.

Partifunktionärer som kommer in i val- och förtidsröstningslokaler ska ta av sig/dölja eventuella partisymboler på exempelvis kläder. Kassar/kartonger med valsedlar får inte ha partisymboler eller liknande.

Röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta partierna om namnvalsedlarna tar slut. Partierna ansvarar själva för att kontrollera om de tar slut under röstmottagningen och vid behov lämna fler namnvalsedlar för påfyllning.

Endast partier som anmält deltagande vid aktuellt val kan få sina partivalsedlar eller namnvalsedlar utlagda. Ett parti som vill delta i valet ska anmäla det senast 10 augusti till Valmyndigheten.

Inlämning av namnvalsedlar i särskilda fall

I några särskilda fall erbjuds partierna servicen att lämna in namnvalsedlar i förväg och att röstmottagarna tar med dessa till förtidsröstningslokalen för utläggning.

På Ornö och Utö finns förtidsröstningslokaler som har öppet på valdagen. Kommunen ordnar ambulerande röstmottagare som kan åka hem till personer som inte kan ta sig val- eller förtidsröstningslokaler på grund av t ex sjukdom, ålder eller funktionshinder. Kommunen ordnar så kallad röstmottagning med begränsat tillträde på vissa vård- och omsorgsboenden och Handens sjukhus.

Om partierna vill att röstmottagarna tar med namnvalsedlar till samtliga ovanstående röstmottagningar ska partierna senast fredag 17 augusti kl. 12.00 lämna sina valsedlar till valkansliet. Namnvalsedlar som lämnas in senare tas med från och med dagen efter det att de lämnats in. Av logistiska skäl måste valsedlar som ska till Ornö och Utö vara valkansliet till handa senast fredag 31 augusti kl. 12.00.

Fredad zon från politisk propaganda

Enligt vallagen ska lokaler som används för röstning ska vara fria från politisk propaganda. Det gäller även utrymmet intill dem. I Prop. 2013/14:124 "Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet" framgår att det är valnämnderna vid valet av röstmottagningsställen och de utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för att förbudet mot politisk propaganda på röstmottagningsställen och utrymmen intill dessa upprätthålls. Men det är också av vikt att partiorganisationerna beaktar kraven i 8 kap. 3 § vallagen när partierna planerar sina valaktiviteter. (Prop. 2013/14:124)

I Haninge kommun gäller därför fredade zoner från politisk propaganda i anslutning till val- och förtidsröstningslokaler. Observera att även t ex centrumägares regler ska följas. Den fredade zonen innebär att samtliga skol- och förskolegårdar, inklusive staket som omger dessa, där det finns val- eller förtidsröstningslokaler ska vara fria från politisk propaganda under tiden för röstmottagningen.

För andra val- och förtidsröstningslokaler, där det inte finns sådana naturliga avgränsningar, gäller propagandafri zon på 25 meter utanför entrén till byggnaden där lokalen finns.

Om det finns flera entréer till en byggnad där en val- eller förtidsröstningslokal ligger gäller 25 meter från var och en av de entréer som väljaren kan tänkas använda för att ta sig till röstningen.

Generellt får ingen propaganda ske inne i en byggnad där det finns en val- eller förtidsröstningslokal. Propaganda får t ex inte ske inne i Brandbergens centrumbyggnad.

Propaganda får ske i samma byggnad där separata entréer används. Exempelvis vid Coop Forum/Port 73 skulle propaganda kunna ske vid Blomsterlandet eller Jula.

Zonen ska vara propagandafri för väljaren. Vid "högljudd" propaganda, såsom stora plakat eller tal som hörs och syns väl från entrén till byggnaden bör partierna överväga att vidga zonen ytterligare.

Särskilt för vissa lokaler

Vid Port 73/Coop Forum får propaganda ske vid entré 1 (vid Intersport) eller entré 5 (vid Willys) eftersom de ligger relativt långt från lokalen, men inte vid entré 2, 3 eller 4 då de ligger nära lokalen.

Kontakt för den här sidan: val@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 augusti 2018