Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Krisberedskap

En oönskad allvarlig händelse eller extraordinär händelse som leder till en krissituation eller allvarligt hotar att leda till en krissituation innebär ofta att viktiga samhällsfunktioner störs och att kommunens normala åtaganden inte kan utföras på ett tillfredsställande sätt.

Kommunens kunder och medarbetare samt anhöriga drabbas hårt i sådana situationer. Händelserna kommer troligen att överraska och samtidigt ställa krav på skyndsamma insatser.

Målsättningen vid en inträffad kris eller allvarlig händelse är att Haninge kommuns verksamheter så långt det är möjligt ska hantera det inträffade utifrån vardagliga rutiner och arbetssätt.

I bland kan man tvingas att organisera om sättet att hantera händelser och då anpassa organisationen till händelsens art.

Av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommunen genom olika åtgärder ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer.

För att hantera en extraordinär händelse har kommunen en förberedd krisledningsorganisation som kan aktiveras och stödja drabbad verksamhet.
Krisledningen tränas kontinuerligt och förberedda planer finns upprättade.

POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande

En svår olycka, katastrof eller extraordinär händelse omfattar ofta många personer, inte bara de som är direkt drabbade utan även vänner, klasskamrater, ögonvittnen m fl.
Exempel på detta är bussolyckan i Norge med skolelever från Kista, Estonias undergång, diskoteksbranden i Göteborg, tsunamikatastrofen i Sydostasien.

Det är viktigt att kunna erbjuda stöd även till dem som drabbas indirekt, för att så långt det möjligt minska långvariga eller senare uppkomna skadeverkningar.

I Haninge kommun finns en organisation för det psykiskt och socialt omhändertagandet – POSOM.

POSOM kan aktiveras i samband med svåra olyckor och katastrofer, då det inträffade är av en sådan art och omfattning att samhällets ordinarie resurser för stöd och psykisk hjälp behöver förstärkas.

POSOM:s huvuduppgift är att stödja människor genom att upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med andra myndigheter och organisationer.

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser är situationer eller händelser som markant avviker från det normala och innebär en allvarligare störning eller en överhängande risk för en allvarligare störning i viktiga samhällsfunktioner. En extraordinär händelse kräver ofta både brådskande och kraftiga insatser från samhället.

Exempel på extraordinära händelser:

 • Allvarliga störningar på infrastruktur
 • Giftiga och miljöfarliga utsläpp
 • Värmeförsörjningsavbrott
 • Omfattande trafikolyckor
 • Kraftiga snöoväder
 • Fartygsförlisningar
 • Kärnkraftsolyckor
 • Naturkatastrofer
 • Översvämningar
 • Fågelinfluensan
 • Större bränder
 • Större vattenavbrott
 • Längre elavbrott

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 maj 2019