Sponsring i kommunala anläggningar

Sponsring är en möjlig finansieringskälla för idrottsföreningar, utöver medlemsavgifter, försäljning, deltagaravgifter och olika former av stöd från kommun, specialförbund eller riksidrottsförbundet.

Sponsring är en möjlighet för näringsidkare att skapa kännedom om sin existens, bygga sitt varumärke genom att skapa relation med allmänheten och vara en aktiv samhällsaktör.

Sponsring är en möjlighet för en kommun att skapa förutsättningar för möten mellan föreningar och näringsidkare och därigenom främja sin egen relation med båda parter och bidra till ökad nytta för både medlemmar och företagare.

Sponsring är också en möjlighet för en kommun att via näringslivet förhöja egna arrangemang genom finansiering av inslag som skapar mervärde och extra krydda, som inte är strikt motiverat att finansieras av skattemedel, men likväl bidrar till ytterligare trevnad för besökare och deltagare.

Förvaltningen anser att fördelningen av ytor för sponsorbudskap till föreningar inte kommer inskränka det politiska handlingsutrymmet. Kommunen anser sig inte kunna ansvara för en sponsors möjlighet till inflytande över en enskild förenings mål, inriktning, omfattning och kvalitet, utan förlitar sig på föreningarna och dess medlemmars egen integritet och tillämpning av egna stadgar och värdegrund från specialförbund och Riksidrottsförbundet.

Kommunens krav för sponsors budskap i kommunala anläggningar:

 • Sponsorers verksamhet ska vara förenlig med kommunens värdegrund.
 • Sponsorer ska följa god marknadsföringssed.
 • Sponsorer ska inte vara politiska partier eller religiösa organisationer.
 • Sponsorer får inte bedriva verksamhet som uppenbart skadar människor eller miljö, exempelvis tobaks- och alkoholtillverkare.
 • Sponsorer får inte bedriva verksamhet som står i strid med diskrimineringslagen.
 • Sponsors logotyper är endast tillåtet att visas upp på skyltar i kommunala anläggningar

Förutom de krav kommunen ställer på alla näringsidkare som vill vara sponsorer, ställs dessutom följande krav vid arrangemang:

 • Sponsorers insats ska vara in natura och relevant för arrangemangets genomförande.
 • Sponsorer ska vara lokaliserade i Haninge kommun.
 • Sponsorer ska vara seriösa företag eller organisationer utan skulder till det offentliga.

Föreningars yta för sponsorbudskap på nämndens anläggningar

Idrotts- och fritidsnämnden tillhandahåller idrottsanläggningar som ideella föreningar får använda för att bedriva sin verksamhet. För att få extra finansiering från näringslivet kan föreningar vilja attrahera sponsorer. Förvaltningen har en ambition att tillgängliggöra exponeringsytor i kommunala anläggningar till förmån för föreningar och har därför skrivit en riktlinje som anger hur exponeringsytor ska fördelas bland alla föreningar. Riktlinjen är fokuserad på idrottsanläggningar och idrottsföreningar, men kultur- och fritidsförvaltningen ser inga hinder för en analog tillämpning i andra anläggningstyper.

Riktlinje för fördelningsprinciper för föreningars yta för sponsorsbudskap

Bakgrund

Haninge kommun tillhandahåller flera anläggningar som ideella föreningar får använda för att bedriva sin verksamhet. För att få extra finansiering från näringslivet kan föreningar vilja attrahera sponsorer. Kommunen har en ambition att tillgängliggöra exponeringsytor i de kommunala anläggningarna till förmån för föreningar. Denna riktlinje anger hur exponeringsytor ska fördelas bland alla föreningar. Riktlinjen är fokuserad på idrottsanläggningar och idrottsföreningar, men kultur- och fritidsförvaltningen ser inga hinder för en analogisk tillämpning i andra anläggningstyper.

Skiljelinjer

Förvaltningen identifierar en skiljelinje mellan permanenta hyresgäster i kommunala lokaler och hyresgäster i form av föreningar som blivit tilldelade tider av Föreningsbyrån för stadigvarande ordinarie verksamhet. Permanenta hyresgäster förfogar fritt över sina hyrda lokaler och kan attrahera sponsorer för exponering utanför denna riktlinje. Förvaltningen ser helst att permanenta hyresgäster tar hänsyn till kommunens övergripande riktlinje för vilka näringsidkare som kan komma ifråga som sponsorer, men saknar lagrum att styra över det. I de fall en permanent hyresgäst också är mottagare av föreningsbidrag, kan kommunen via bidragsreglementet ifrågasätta föreningens oberoende och demokratiska grund vid tvivelaktiga val av sponsorer, men inte via hyresavtalet.

Denna riktlinje syftar sålunda till den senare målgruppen. Förvaltningen identifierar ytterligare en skiljelinje mellan föreningar som hyr för stadigvarande ordinarie verksamhet och aktörer som hyr per dag för ett enstaka publikt arrangemang. Den senare kategorin tillåts anslå mobila sponsorskyltar under den tid som arrangemanget pågår.

Förvaltningen bedömer att det avgränsade området som denna riktlinje ska tillämpas på är återkommande hyresgäster som är föreningar och hyr kommunala anläggningar per timme för att bedriva sin verksamhet. Föreningar med egna anläggningar, föreningar som hyr anläggningar av kommersiella aktörer kan kommunen omöjligtvis skapa likställighet för i denna fråga. Förvaltningen bedömer att total likställighet inte kan uppnås mellan alla ideella föreningar i Haninge kommun i alla avseenden. Förutsättningar som kommunen inte kan påverka är olika för föreningarna.

Principer för tilldelning av exponeringsytor

Med ovan nämnda avgränsningar har förvaltningen valt att ta hänsyn till följande principer:

 • Principer för fördelning av halltider
 • Principer för fördelning av tider i ishallar
 • Principer för fördelning av träningstider (utomhus)

Huvudregeln är att varje förening tilldelas en anläggning där merparten av föreningens verksamhet försiggår. I undantagsfall får stora föreningar, ibland med fler idrottsgrenar, som är förlagda i olika anläggningar tilldelning av mer än en anläggning. De respektive idrottsgrenarna, alternativt förlagda timmarna, ska utgöra en väsentlig andel av föreningens totala verksamhet.

I den för varje förening utsedda anläggningen, tilldelas en exponeringsyta för sponsorer beroende på anläggningens utformning och hur många andra föreningar som fått exponeringsyta i samma anläggning. Översyn av tilldelade exponeringsytor ska ske i samband med att halltider, tider i ishallar och träningstider utomhus fördelas av förvaltningen.

Vad innebär tilldelning?

I eller på den anläggning en förening fått sig tilldelad gäller följande:

 • Förvaltningen tillåter föreningar att ha sitt eget klubbemblem på fasaden, givet att regelverk om bygglov följs, och inne i hallen. Är det en utomhusyta ges möjlighet att ha sitt klubbemblem i anslutning till den aktiva ytan.
 • Föreningen ges möjlighet att sätta upp sponsorskyltar på den yta förvaltningen avsätter per förening. Tilldelning av exakta ytor regleras per anläggning beroende på tillgängligt utrymme.
 • Det står föreningen fritt att välja om föreningen vill nyttja sin rätt till tilldelning eller inte. Det står också föreningen fritt att välja att enbart exponera sitt eget klubbemblem.
 • Förvaltningen tillåter ingen andrahandshandel av exponeringsytor, varken för klubbemblem eller för sponsorskyltar.
 • Förening som önskar utnyttja sin rätt till klubbemblem och/eller sponsorskyltar ska teckna avtal med förvaltningen. Avtalet i sin tur reglerar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.
 • Förening som önskar utnyttja sin rätt till sponsorskyltar ska teckna avtal med sponsorer.

Kommunen, genom Kultur- och Fritidsförvaltningen/Föreningsbyrån, tillhandahåller en avtalsmall som föreningarna skall använda. Kopior på avtalen ska skickas till Föreningsbyrån.

Ansökan om sponsorbudskap/skyltar

 1. Förening kontaktar Föreningsbyrån om möjlighet att sätta upp sponsorskyltar.
 2. Föreningsbyrån kontaktar ansvarig samordnare i respektive område för att tilldela föreningen en anvisad plats för sponsorbudskap/skyltar i den anläggningen där föreningen blivit tilldelade tider för stadigvarande verksamhet.
 3. Föreningsbyrån återkopplar till förening om förslag på anvisad plats samt riktlinjer för sponsorbudskap och uppmanar sedan förening att ansöka om tillstånd via kommunens boknings- och bidragssystem Rbok.
 4. Förening ansöker om tillstånd att sätta upp sponsorsbudskap/skyltar via kommunens boknings- och bidragssystem Rbok.
 5. Ansökan handläggs av Föreningsbyrån som tillser att föreningen tecknar avtal med sponsor och kommun avseende skylten. Underskrivna avtal mellan kommun/förening samt förening/sponsor laddas upp i förvaltningens ärenderegistreringsprogram samt förvaras i original på förvaltningens kansli.
 6. Föreningsbyrån kontaktar sedan ansvarig samordnare i respektive område om att avtal är undertecknade och ber denna kontakta föreningen för att tillsammans säkerhetsställa att skylten kommer upp/sitter på anvisad plats samt att monteringen är genomförd på ett fackmannamässigt sätt.
 7. Samordnare återkopplar sedan till Föreningsbyrån när respektive sponsorbudskap/skylt sitter på avtalad anvisad plats.
 8. Föreningsbyrån informerar årligen föreningar som har blivit tilldelade tider i ny anläggning, och därmed ny anläggning där huvudsaklig verksamhet bedrivs, att ansöka om tillstånd för fortsatt ha sponsorbudskap/skyltar i ny anläggning (från punkt 4 ovan).

Senast uppdaterad: 20 december 2022