Riktlinjer för festivaler och större arrangemang på Rudan

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer ger förutsättningar för hur festivaler och större arrangemang på Rudan ska genomföras utifrån att kultur- och fritidsnämnden har skötselansvar för Rudans friluftsområde.

Allmänt

Utifrån dessa riktlinjer ska kultur- och fritidsförvaltningen skriva ett avtal med varje arrangör som ska genomföra en festival eller större arrangemang på Rudan.

Festival eller större arrangemang är att likställa med ett arrangemang som beräknas locka minst 500 personer.

Polistillstånd

Arrangören måste söka tillstånd hos Polisen om att arrangera ett evenemang på offentlig plats (t ex konserter, tävlingar eller marknader). Polisen bedömer ansökan med hänsyn till ordning, trafik och säkerhet och skickar remiss för yttrande till berörda, tex Haninge kommun. Polismyndighetens tillståndsenhet prövar ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och användande av offentlig plats. Handläggningstiden varierar och polisen rekommenderar att man söker i god tid.

Kultur- och fritidsförvaltningen upplåter inte Rudan för evenemang utan att polistillstånd kan uppvisas. Dock kan arrangören göra en preliminär bokning innan polistillståndet är klart.

Miljö och hälsa

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) ansvarar för tillsynen av den yttre och inre miljön i Haninge. SMOHF är remissinstans vid vissa typer av evenemang och beslutar t ex om tillstånd för livsmedelshantering.

Alkoholtillstånd

Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för försäljning av alkoholdrycker. Servering av spritdrycker, vin och starköl får endast ske om tillstånd har meddelats enligt alkohollagens 6 kapitel 1 §. Med detta menas varje form av alkoholservering mot ersättning.

Lotteritillstånd

Föreningar verksamma i Haninge kommun kan söka tillstånd att anordna lotterier i kommunen. Ansökan lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen.

Tider

Festivaler och större arrangemang får inte bedriva verksamhet efter 24.00 på lördagar och fredagar och 23.00 på söndagar till torsdagar. Om arrangemanget har musik ska denna avslutas senast 23.00 på fredagar och lördagar och på söndagar till torsdagar kl. 22.00. Om möjligt kan arrangören utan extra kostnad få disponera ett dygn före och ett dygn efter arrangemangets genomförande för etablering och avetablering.

Miljö

Arrangören måste se till att hela Rudan, dvs området mellan sjöarna och järnvägen och minst tio meter upp i skogen, ska vara i samma skick när festivalen slutar som när festivalen börjar. Arrangören ansvarar för att besökarna har tillgång till tillräckligt många toaletter och soptunnor och att dessa töms regelbundet under festivaldagarna och att arrangören regelbundet samlar ihop skräp och tomburkar och på bästa möjliga sätt transporterar bort detta från området. Hur avfall ska hanteras regleras i Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-07 § 105. För att säkerställa att området lämnas i samma skick som innan festivalen, synas området av tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen innan och efter festivalen. Det är arrangören som ansvarar för att denna avsyning görs. Görs ingen avsyning riskerar arrangören även att få återställa sådant som ej arrangören orsakat.

Ljud

Högtalarens ljudstyrka och riktning ska anpassas så att inte ljudet verkar störande på omgivningen.

El

Kultur- och fritidsförvaltningen kan efter överenskommelse möjliggöra för arrangören tre (3) 32 ampereuttag och två (2) 63 ampereuttag. Arrangören ansvar själv för godkända kablage, elcentral och kostnaden för elförbrukningen.

Transporter till och från festivalområdet

Transporter ska ske på tider och på så sätt att det på minsta möjliga sätt påverkar annan verksamhet inom Rudan området. Detta sker efter överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen.

Biltrafik och parkering vid Rudan

Arrangörer kan få efter överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen disponera åtta parkeringar till vänster (söderut) om Lakeside, övrig parkering vid Rudan disponeras av kultur- och fritidsförvaltningen, polis och andra myndigheter.

Arrangören måste säkerställa att endast arrangörens och myndigheters fordon kommer in på Rudan området.

Avgifter

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att ta ut avgifter och om så behövs kräva säkerhet från arrangören utifrån kostnader som uppkommer i samband med arrangemanget.

Förhandling och avtal

Kultur- och fritidsförvaltningen ska utifrån riktlinjerna förhandla och komma överens om specifikt avtal för varje festival och större arrangemang.

Senast uppdaterad: 19 december 2016