Gestaltningsprogram för den yttre miljön i Haninge

Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett underlag för projektering, bygglovshantering, byggande och förvaltning av alla gator inom kommunen.

Vid utformning av stadsmiljön i Haninge kommun ska god gestaltning, trafiksäkerhet, orienterbarhet,trygghet och tillgänglighet eftersträvas. Framtagandet av gestaltningsprogrammet är också en process för att komma fram till en samsyn kring det offentliga rummets utformning och inredning.

Gestaltningsprogrammet ska främst vara vägledande vid planarbete och framtida exploatering. Det ska även användas vid skötsel och upprustning av befintliga miljöer i Haninge kommun.

Senast uppdaterad: 16 december 2016