Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Tjänstegaranti

Vad är parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder?

Parkeringstillståndet är till för att underlätta för personer med rörelsehinder att kunna parkera så nära resmålet som möjligt, så att samhället blir tillgängligt för alla. Parkeringstillståndet är giltigt i högst fem år, och är EU-anpassat.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Har du en funktionsnedsättning som begränsar din gångsträcka kan du söka parkeringstillstånd. För att få parkeringstillstånd ska du ha en grav funktionsnedsättning med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga ha svårt att förflytta dig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd.

Om du inte själv kör fordonet kan parkeringstillstånd utfärdas, om det finns särskilda skäl. Ett skäl kan vara att du som funktionsnedsatt regelmässigt behöver förarens hjälp när du vistas utanför fordonet.

Vem utreder och beslutar om rätt till parkeringstillstånd?

Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som har en förtroendeläkare att tillgå. Att man tidigare fått parkeringstillstånd innebär inte att man automatiskt beviljas ett nytt. Beslut fattas av kommunens stadsbyggnadsnämnd. Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Vägverket.

Så söker du parkeringstillstånd

Du söker parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd. Till ansökan skall alltid läkarintyg och bilaga med fotografi och namnteckning finnas med.

Titta efter blanketten Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ansökan

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
136 81 Haninge
växel 08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Besöksadress
Anläggarvägen 6
Handens industriområde

Vi ser till detta

  • Din ansökan bekräftas med ett svarskort inom en vecka. Om det saknas något i din ansökan får du besked om det då.
  • Beslut sänds till dig inom en månad efter det att ansökan kommit till kommunen. Vi skickar också information om vilka parkeringsregler som gäller.
  • Dina insända handlingar behandlas med sekretess.
  • Du ges möjlighet att hämta ditt tillstånd på överenskommen tid om du inte kan komma under kontorstid. Du kan också få tillståndet hemsänt med post.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 4 april 2022