Ungas trygghet, hälsa och utveckling - strategi

Med ett långsiktigt övergripande förhållningssätt och med gemensamma resurser ska vi stärka ungas trygghet, hälsa och utveckling. Det behövs generella, tidiga och kraftfulla insatser för att motverka att barn och unga hamnar i utanförskap, kriminalitet och missbruk.

Riskfaktorer ska bevakas och orossignaler måste tas på allvar för att tidigt kartlägga och vid behov göra riktade insatser för att förhindra att unga hamnar snett. Skol-, hem- och fritidsmiljö är viktiga för den enskilde individens trygghet, hälsa och utveckling.

Strategin har fokus på följande sex områden

Arbete i enlighet med forskning

Enligt forskningen är de viktigaste skyddsfaktorerna för att ge barn och unga goda förutsättningar:

  • Ett gott samspel mellan föräldrar och barn
  • Meningsfull fritid
  • Positiva relationer
  • Förskola av hög kvalitet
  • Framgång och god arbetsmiljö i skolan
  • Positiv övergång från skola till vuxenliv

All verksamhet ska stödja kunskapsuppdraget

Barn som mår bra har lättare att ta till sig kunskap. Trygga hemförhållanden samt en aktiv och meningsfull fritid kan därför bidra till ökad måluppfyllelse i skolan. Skolans kunskapsuppdrag är dock centralt för att barn och unga ska utvecklas, må bra och känna framtidstro. Därför ska all verksamhet stödja kunskapsuppdraget. Med kunskapsuppdraget avses uppdraget att utbilda kommunens barn så att samtliga når framgång i skolan. I detta ingår flera av de ovan uppräknade skyddsfaktorerna som berör förskola och skola, men även positiva relationer genom att skolan har ansvar för att arbeta mot mobbning och kränkningar. Skolan kan även utgöra en arena för andra aktörer att göra sin del för att stärka skyddsfaktorerna runt barnen.

Sammanhållet preventionsarbete

Med ett sammanhållet preventionsarbete avses att vi i Haninge ser det förebyggande arbetet som ett och samma oavsett om det avser att förebygga psykisk ohälsa, droger, alkoholmissbruk, kriminalitet, våld eller annat som hindrar enskilda individer att utvecklas.

Det sker genom att vi stärker skyddsfaktorerna och satsar på generella insatser. Alla verksamheter har ansvar att uppmärksamma barn som riskerar en mindre positiv utveckling så att riktade insatser kan sättas in.

Tydlig ansvarsfördelning mellan nämnderna och förvaltningarna

Strategin bygger på att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnderna/förvaltningarna, med kunskap och förståelse för varandras respektive uppdrag. Avsikten med strategin är att få verksamheterna att synkronisera sina insatser så att de alltid möter upp de ungas behov.

Samarbete och synkronisering

Kommunens verksamheter för barn och unga ska samverka. Detta för att skapa största effekt på varje preventionsnivå. Samverkan kan ske både generellt på gruppnivå, men även kring enskilda individer, konkret och praktiskt, till exempel genom gemensamma handlingsplaner.

Samverkan och synkronisering av insatser ska ske även med andra myndigheter och aktörer. Familjecentraler, ungdomsmottagningen och ungdomsteamet är exempel på långtgående samverkansmodeller. Kommunen ska verka för effektiv samverkan med berörda samhällsaktörer bland annat genom en tydlig ansvarsfördelning mellan dessa.

Haninge kommun ser föreningslivet som en viktig aktör för utveckling, mångfald och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Även i arbetet för att främja ungas trygghet, hälsa och utveckling är frivilligkrafter i samhället av betydelse, till exempel den kanal för inflytande för unga som ung-domsrådet utgör.

Barn och unga ska ses som en resurs

Barn och unga har kompetens att delta och bidra till beslutsfattande som rör dem själva och samhället i stort. Detta har praktisk konsekvens bland annat i elevernas inflytande i skolan, fri-tidsgårdarna, delaktighet vid utredningar inom socialtjänsten och genom de kanaler för politiskt inflytande som finns, exempelvis ungdomsfullmäktige.

Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling

Senast uppdaterad: 2 december 2016