Program för säkerhets- och riskhanteringsarbete

Utvecklingen i samhället och vår omvärld har gjort att det ställs allt större krav och förväntningar på att kommunen ska vara trygg och säker för alla som vistas här. Kommuner och landsting planerar idag för att hantera kriser istället för att ha beredskap för krig.

Säkerhet har fått en bredare betydelse och nya tekniker ställer allt högre krav på tillförlitlighet. De hot och risker som vi utsätts för i vårt samhälle förändras över tiden och verktygen för vår förmåga att hantera dessa behöver kontinuerligt ses över och ständigt utvecklas.

Brister och andra ofullkomligheter kan ge upphov till stora skador och ge oönskade konsekvenser för människor, egendom, ekonomi och miljö. Arbetet med att skapa trygga och säkra verksamheter är en av flera betydelsefulla faktorer för att värna om kommunens attraktionskraft.

Ett annat tungt vägande skäl för att bedriva ett aktivt säkerhets, och riskhanteringsarbete är att så långt som möjligt minimera risken för driftstörningar vilket annars kan påverka möjligheterna att fullfölja förväntade åtaganden och då särskilt inom samhällsviktiga funktioner.

Områden som krisberedskap och skydd mot olyckor samt säkerhetsarbete är reglerade enligt lag och villkor från exempelvis försäkringsbolagen. Det gör att kommunen inte kan välja bort att upprätthålla skäliga nivåer i förmåga och genomförande inom områdena riskhantering, olycksförebyggande och säkerhet.

Kommunens program för säkerhets- och riskhanteringsarbetet sammanför och förklarar det samlade arbete inom väsentliga delområden som krävs och redan bedrivs i stor utsträckning för att uppnå olika myndighetskrav och egen ambition. Härigenom säkerställs samsyn, uppföljning och utveckling inom området. Genom att beskriva uppgifter som är ålagda kommunen från lagstiftningar med sammankopplande syften i ett gemensamt dokument skapas bättre förutsättningar för att arbetet bedrivs utifrån en helhetssyn.

Program för säkerhets- och riskhanteringsarbete

Senast uppdaterad: 2 december 2016