Fordon- och Resepolicy

Denna policy med tillhörande riktlinjer, gäller för samtliga resor som sker inom tjänsten samt för de driftfordon som ägs, leasas eller hyrs av Haninge kommun samt Haninge kommuns bolag. Policyn utgör även ett styrdokument vid upphandling av resetjänster, fordon, transporttjänster och verksamhetsupphandling.

Haninge kommuns tjänsteresor samt person- och godstransporter ska ske med god ekonomi, arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt med minimerad miljöpåverkan.

Policyn tar sin utgångspunkt i Haninges klimat- och miljöpolitiska program och ska vara ett föredöme i arbetet med att uppfylla det av kommunfullmäktiges fastställda mål om att alla resor och transporter i Haninge är fossilfria år 2030. För kommunen som arbetsgivare ska fossilfrihet för transporter ha uppnåtts till år 2025.

Samtliga medarbetare och förtroendevalda omfattas av rese- och fordonspolicyn.

Fordon- och resepolicyn beslutades av kommunstyrelsen 2020-01-27 och ersätter tidigare resepolicy och fordonspolicy.

Senast uppdaterad: 6 november 2020