Ärendehantering, riktlinjer

Syftet med riktlinjerna är att ärendeprocessen ska bli mer enhetlig vad gäller utformning av dokument och arbetssätt samt att skapa en bättre förståelse för offentlighetsprincipen krav på registrering, diarieföring, dokumentering och arkivering. Sammantaget leder detta till att medborgarnas insyn i den kommunala verksamheten stärks och att ärendehanteringen blir mer effektiv och rättssäker.

Riktlinjerna ska ligga till grund för det nämndadministrativa arbetet och vara styrande inom kommunens olika nämnder. Variationer i verksamheternas omfattning och komplexitet kan motivera alternativa lösningar i vissa fall.

Senast uppdaterad: 1 december 2016