Kvalitetspolicy

Kommunens kvalitetskriterier bemötande, inflytande och tillgänglighet och trygghet ska genomsyra all verksamhet. Kvalitetspolicyn identifierar ett antal verktyg som fungerar som stöd för verksamheterna i arbetet med att förbättra kvaliteten.

Kvalitetspolicyn fastställs av kommunstyrelsen i syfte att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter.

Kvalitetsstyrningens fokus är ett kontinuerligt arbete med förbättringar av verksamheter. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet.

Till hjälp i kvalitetsarbetet finns ett antal verktyg som på olika sätt fungerar som ett stöd för verksamheterna när de arbetar med ständiga förbättringar. Det är exempelvis förslag, synpunkter, klagomål, tjänstegarantier, medborgar- och brukardialoger, undersökningar och utvärderingar.

Haninge har fyra kvalitetskriterier ska genomsyra all verksamhet. Det är bemötande, inflytande och tillgänglighet samt trygghet.

Senast uppdaterad: 17 maj 2018