Finanspolicy

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

De kommunala företagen inom kommunkoncernen skall fastställa en finanspolicy enligt de ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive företag.

Syftet med denna finanspolicy är att

  • Fastställa finansverksamhetens mål
  • Fastställa ramar för hur finansverksamheten skall organiseras
  • Fastställa ramar för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten
  • Fastställa ramar för rapportering och uppföljning av finansverksamheten 
  • Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll

Senast uppdaterad: 26 april 2019