Riktlinjer för att ta med skolpengen utomlands

Antagen av Grund- och förskolenämnden 2014-08-28, Diarienummer: GFN 90/2014.

Möjlighet finns att ta med skolpengen för studier utomlands för elever i förskoleklass och grundskola om följande kriterier är uppfyllda

  1. Eleven och minst en vårdnadshavare är folkbokförd i Haninge kommun under hela studietiden utomlands.
  2. Eleven är utskriven från sin "gamla" skola under tiden för studierna utomlands.
  3. Studierna utomlands måste omfatta minst en termin enligt den svenska skollagens bestämmelser om lärotider eller minst sex månader. Ersättning kan utgå för max ett läsår eller 12 månader.
  4. Ersättning kan endast utgå till en godkänd svensk utlandsskola eller en utbildningsanordnare som har i uppdrag av Skolverket att anordna distansundervisning för svenska elever bosatta utomlands.
  5. Utbildningen ska motsvara studier på heltid.
  6. Ersättningen motsvarar gjorda utlägg men kan aldrig överskrida storleken på aktuell skolpeng. Ersättning utgår inte i fall skolan får statsbidrag för eleven eller om ersättning för elevens utbildning utgår från vårdnadshavares arbetsgivare.
  7. Skolpeng utbetalas i efterskott efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts. Ersätt-ningen betalas ut till skolan per termin. Om svensk nationell lagstiftning eller rättspraxis ändras så att skolpeng utomlands inte kan utgå, förbehåller sig Haninge kommun rätten att avbryta ersättning till skolgången även om villkoren i övrigt är uppfyllda.
  8. Ansökan ska lämnas in i god tid till förvaltningen. Vanligtvis motsvarar det att ansökan ska lämnas in minst tre månader i förväg. Vid en sen ansökan kan utbetalningen bli sen, reduceras alternativt utebli.

Se ansökningsblankett Ansökan om att ta med skolpeng utomlands

Senast uppdaterad: 13 november 2019