Handlingsplan för uppföljning av ogiltig frånvaro i grundskolan

GFN 36/2011, Fastställd 2011-03-30, § 41 GFN.

Bakgrund

En elev i grundskolan har skolplikt och ska därför delta i den utbildning som anordnas såvida eleven inte är sjuk eller har annat skäl att utebli från skolarbetet. Om en elev utan giltig anledning uteblir från skolarbetet ska rektor ansvara för att kontakt upprättas mellan skolan och elevens vårdnadshavare.

Vårdnadshavarna har det yttersta ansvaret för att barnet kommer till skolan. Därför är det viktigt att vårdnadshavarna kontinuerligt informeras om elevens skolsituation och frånvaro.

Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i skolarbetet. En elev kan ha ogiltig frånvaro även om hon/han befinner sig i skolan. Att eleven vistas i skolans lokaler innebär alltså inte att eleven anses ha deltagit i skolarbetet.

Skolan kan efterfråga att elever, som ofta anger att de är frånvarande på grund av sjukdom, uppvisar läkarintyg. Vårdnadshavarna kan dock inte tvingas till detta. Läkarintyg kan få betydelse för bedömningen av om frånvaron är ogiltig eller inte.

I Haninge kommun bedrivs merparten av arbetet med att motverka ogiltig frånvaro ute på skolorna. Rektor är ytterst ansvarig för att verksamheten arbetar förebyggande och följer föreliggande handlingsplan.

Skolkuratorerna har en central roll i arbetet med hemmasittare och träffas i nätverk 2 ggr/läsår tillsammans med resurssamordnare för F-9, central stödchef, grundskolechef F-5 och grundskolechef 6-9. Dessa möten anordnas under mars och oktober för att få en samlad bild av kommunens aktuella arbete och för att identifiera behov av metodutveckling och fortbildning. Central stödchef är sammankallande.

Handlingsplan

Att reagera varje gång samt att vara konsekvent är det mest effektiva sättet att komma till rätta med ett oönskat beteende. Att bara reagera ibland kan öka frekvensen på en ogiltig frånvaro. Därför har vi i Haninge kommun "nolltolerans" för ogiltig frånvaro.

1. Ogiltig frånvaro

Varje skola ska upprätta rutiner för hur den dagliga närvarokontrollen hanteras. Registrering ska ske i Dexter. Vid ogiltig frånvaro ska vårdnadshavarna underrättas samma dag.
Upprepad ogiltig frånvaro.

2. Nivå 1 - Åtgärdsprogram

2.1

Andra gången eleven varit frånvarande pratar mentorn/läraren omgående enskilt med eleven och frågar varför eleven varit frånvarande och undersöker vad skolan kan hjälpa eleven med för att undvika upprepad frånvaro. Elevens vårdnadshavare ska bjudas in till detta möte. Om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektor som ska se till att behov av stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

2.2

Om frånvaron upprepas vid ytterligare ett tillfälle kallar mentorn/läraren vårdnadshavare och elev till möte för att upprätta ett åtgärdsprogram. "Åtgärdsprogrammet ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas" (Skollagen 2010 3 kap §9) Läraren kan använda pedagogisk kartläggning som stöd. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor.
Om vårdnadshavarna uteblir informerar mentorn/läraren vårdnadshavarna/eleven om att de omgående kommer att kallas till ett nytt möte.
Mentorn/läraren ska fortsätta samtalet med eleven om orsaker till frånvaron.
Uppföljning av genomfört möte ska ske senast efter två veckor. Rektor informeras.

2.3

När åtgärdsprogrammet utvärderats och man funnit att ytterligare åtgärder behöver vidtas informeras rektor om situationen. Inför möte med elevhälsoteamet kan rektor ge kurator eller skolsköterska i uppdrag att sätta igång arbete med kartläggning, se bilaga 1. Rektor informerar elevhälsoteamet. Rektor kallar föräldrar till ett nytt uppföljningsmöte.

3. Nivå 2 – Möte rektor, elevhälsoteam, föräldrar och elev

3.1

Genomgång av en aktuell kartläggning utförd av kurator eller skolsköterska där orsaker till frånvaron belyses. Alternativt får alla deltagande ge sin bild av elevens situation och eventuella förslag på lösningar.

3.2

Undersök med föräldrarna om det finns en kontakt med Prima Barn och/eller socialtjänsten.
Ta ställning till om det i personalgruppen finns behov av kontakt med psykolog på centrala stödavdelningen för handledning.

3.3

Om omständigheter kring eleven visar att det är befogat med en orosanmälan till socialtjänsten ska denna göras. Observera att den ogiltiga frånvaron i sig i detta skede inte är nog underlag för en anmälan.

3.4

Rektor ansvarar för kontakt med resurssamordnare på central stödavdelning för förmedling av eventuell kontakt till "Samverkansforum" eller "Familjebehandling i skolsamverkan" från socialtjänsten. För vidare information om socialtjänstens insatser se bilaga 2.

Resurssamordnaren för gemensam statistik över elever med långvarig ogiltig frånvaro.

3.5

Mötet dokumenteras i ett åtgärdsprotokoll. Protokollet ska innehålla förslag till åtgärder som förväntas leda till att den ogiltiga frånvaron upphör. Åtgärderna ska vara utvärderingsbara. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig och alla parter ska vidta åtgärder utifrån sitt ansvar, skolan, vårdnadshavare och eleven.
Åtgärdsprotokollet ska följas upp inom två/tre veckor.

4. Nivå 3 – Samverkan med socialtjänsten

4.1

Om det vid uppföljningsmötet av åtgärdsprotokollet står klart att den ogiltiga frånvaron inte upphört behövs samverkan med andra myndigheter. Rektor ansvarar för att informera vårdnadshavare om erbjudande om frivillig behandling.

I samband med möte enligt Nivå 2 bör rektor återigen ta ställning till om det är aktuellt att göra en orosanmälan till socialtjänsten. I de fall familjen frivilligt tar emot hjälp är det inte aktuellt.

4.2

Efter godkännande från elevens vårdnadshavare ansvarar rektorn för att ansökan om till "Samverkansforum" eller "Familjebehandling i skolsamverkan" skickas till resurssamordnaren på central stödavdelning.
När en elev och familj erbjuds behandling tar socialtjänsten kontakt med rektor eller annan namngiven kontaktperson på skolan för gemensam planering. Ett första möte med skolpersonal, vårdnadshavare och familjebehandlare bör ske skyndsamt.

4.3

Om ansökan om frivillig behandling skickats till socialtjänsten kan familjebehandlare delta på åtgärdsmöte om detta anses gynna ärendet.
Om väntetiden för frivillig insats är längre än två veckor måste ett individuellt ställningstagande gällande anmälan till socialtjänsten göras utifrån elevens situation. Det är alltid möjligt att anonymt konsultera socialtjänstens mottagningsenhet om det finns ett behov av stöd i frågan om en orosanmälan ska göras eller inte.

5. Nivå 4 – Kontakt med grundskolechef

5.1

Om en elevs ogiltiga frånvaro inte upphör, trots åtgärder från skola och socialtjänst ska rektor kontakta berörd grundskolechef. Grundskolechefen avgör om ärendet ska gå till GFN. Grundskolechefen bereder ärendet. Nämnden kan då fatta beslut om vitesföreläggande till föräldrarna.

5.2

Rektors ansvar för elevens rätt till utbildning kvarstår även efter ett eventuellt vitesföreläggande. I de fall då denna situation uppstår får arbetet utformas individuellt utifrån den uppkomna situationen.

Bilagor

Senast uppdaterad: 10 december 2016