Internkontrollplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. I reglementet framgår att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan).

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar varje år en mål- och resultatuppföljningsplan. Den ligger till grund för den uppföljning som sker under året av skolornas resultat. Betyg och resultaten vid nationella prov och kunskapskontroller följs upp och utvärderas på olika nivåer. I planen anges ett stoppdatum för sista inlämning av resultat.

Utöver de kontroller som redovisas i mål- och resultatuppföljningsplanen har ytterligare ett antal arbetsområden valts ut som ska kontrolleras inom ramen för internkontrollen. Dessa arbetsområden faller inom ramen för kontroll av tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Till internkontrollplanen har endast valts ut rutiner som får kännbara eller allvarliga konsekvenser om de inte fungerar. Sannolikheten för att fel ska uppstå kan variera mellan mindre sannolik, möjlig och sannolik.

Årets internkontroll visar på vissa brister i anmälning av delegationsbeslut till nämnden.
Den av förvaltningschefen fastställda checklista som skapades förra året för ekonomisk uppföljning månatligen på enhets- och övergripande nivå har förbättrat stöd för cheferna vid hantering av det egna ekonomiansvaret.

Senast uppdaterad: 1 december 2016