Internkontrollplan för Grund- och förskolenämnden (GNF)

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll.

Reglementet syftar bl a till att nämnder ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

  • Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
  • Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
  • Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

I reglementet framgår att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (interkontrollsplan). Grund och förskolenämnden antar varje år en mål- och resultatuppföljningsplan. Den ligger till grund för den uppföljning som sker under året av skolornas resultat. Betyg och resultaten vid nationella prov och kunskapskontroller följs upp och utvärderas på olika nivåer. Det är på detta sätt som nämnden och förvaltningen kan säkerställa efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer inom förskolans och skolans verksamhetsområde. I planen anges ett stoppdatum för sista inlämning av resultat.

Utöver de kontroller som redovisas i mål- och resultatuppföljningsplanen har ytterligare ett antal arbetsområden valts ut som ska kontrolleras inom ramen för internkontrollen. Dessa arbetsområden faller inom ramen för kontroll av tillförlitlig rapportering och
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

En väsentlighets- och riskbedömning ligger till grund för vilka rutiner och arbetsområden som har valts ut till internkontrollplanen. Konsekvensen av att rutinen inte fungerar bedöms, liksom sannolikheten för att fel ska uppstå. Till internkontrollplanen har endast valts ut rutiner som får kännbara eller allvarliga konsekvenser om de inte fungerar. Sannolikheten för att fel ska uppstå kan variera mellan mindre sannolik, möjlig och sannolik.

Årets internkontroll visar på vissa brister i anmälning av delegationsbeslut till nämnden.
Den av förvaltningschefen fastställda checklista som skapades förra året för ekonomisk uppföljning månatligen på enhets- och övergripande nivå har förbättrat stödet för cheferna vid hantering av det egna ekonomiansvaret.

Senast uppdaterad: 1 december 2016