Bolagsordning för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2015-03-02, § 25                           Fastställd på bolagsstämma 2015-04-15, § 12

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Haninge kommun bygga, äga, förvalta och uthyra fastigheter för kommunalt ändamål.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga lokaler.

Bolagets verksamhet ska vidare följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen. Såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag, har bolaget att iaktta lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet, förbudet mot understöd åt enskild och principen att kommunmedlemmarna ska behandlas lika.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Haninge kommun Holding AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Haninge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska utgöra minst 24 000 och högst 94 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och lika många suppleanter som utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Två av styrelsens ledamöter jämte två suppleanter ska ha affärsmässig kompetens. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Om revisionsbolag utses till revisor ska suppleant inte utses.

Revisorns – i förekommande fall suppleantens – uppdrag ska vara fyra år

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Haninge kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på bolagets årsstämma

På bolagets årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman samt protokollförare.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
 8. Beslut om
  a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall.
 11. Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter
  med suppleanter och lekmannarevisorer med och suppleanter i förekommande
  fall

 12. Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisor gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

 •  Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de
  närmaste tre räkenskapsåren eller motsvarande dokument som anger hur bolagets verksamhet ska utvecklas.

 • Fastställande av budget för verksamheten eller motsvarande dokument
  som anger ekonomisk ram för verksamheten.

 • Ram för upptagande av krediter från annan än Haninge kommun.

 • Ställande av säkerhet.

 • Bildande och upplösning av bolag.

 • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

 • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 mnkr
  per affärstillfälle utom i de fall motparten är Haninge kommun.

 • Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett
  värde av 20 mnkr exkl. moms per affärstillfälle utom vid affärstillfällen
  som är en följd av Haninge kommuns beställningar av ny-, om- eller tillbyggnad av lokaler för kommunens verksamheter.

 • Fastställa av Haninge kommunfullmäktige eller av Haninge kommun
  Holding AB beslutade ägardirektiv.

 • Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till lösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösenberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösenberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt fler aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösenberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Haninge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18  Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Haninge kommun.


Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige vid sammanträde 2015-03-02, § 24.

Senast uppdaterad: 12 januari 2016