Ungdomsråd, riktlinjer

Här kan du läsa riktlinjen för Ungdomsrådet.

 Namn

1 §

Haninge Ungdomsråd

Område

2 §

Ungdomsrådet ligger placerat under kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun.

Mål och syfte

3 §

Att öka ungdomars engagemang och inflytande genom delaktighet, dialog och påverkan.

 • Att öka ungdomars delaktighet och intresse för samhällspolitiska frågor. Att väcka ungdomars intresse för samhällsfrågor och öka deras delaktighet i samhällsdebatten.
 • Att lära sig de demokratiska verktygen. Att ungdomars i ungdomsrådet får lära sig att hantera de demokratiska verktygen; delaktighet, dialog och påverkan. Genom att ge ungdomar tillfälle att lära sig hur de olika beslutsprocesserna fungerar och därigenom i högre grad en annars kunna påverka kommunala beslut. Ett exempel är medborgarförslag.
 • Att öka det politiska intresset och engagemanget. Att ungdomars ökade kunskap om samhällsfrågor och den offentliga beslutsprocessen ska inspirera till engagemang i ett politiskt parti eller övriga organisationer.
 • Att Ungdomsrådet skall vara en kanal som framför ungdomars åsikter till kommunens politiker och andra beslutsfattare.

Målgrupp

4 §

Att ungdomsrådets verksamhet riktar sig till alla ungdomar i gymnasieåldern som bor eller studerar i Haninge kommun.

Strategi

5 §

Att ungdomsrådet varje år ska anordna ungdomsfullmäktige för Haninges gymnasieelever i årskurs 1 och kommunens beslutsfattare.

 • Att ungdomarna som deltar på mötet är representanter för sin skola. Antalet mandat per skola är proportionerligt till antalet förstaårselever på skolan.
 • Att ungdomsrådet inför varje ungdomsfullmäktige ska sträva efter att informera alla elever i den berörda årskursen om forumet.
 • Att ungdomsrådet inför ungdomsfullmäktige ska anordna minst en introduktionsdag där ungdomarna får förbereda sig.
 • 'Att frågorna som tas upp på ungdomsfullmäktige baseras på åsikter som samlats in under informationsperioden.
 • Att ungdomsrådet ansvarar för att beslutsprotokollet från ungdomsfullmäktige följs upp och strävar efter att informationen ska nå alla berörda.
 • Att ungdomsfullmäktiges beslut ska ligga till grund för ungdomsrådets arbete under det kommande året.

6 §

Att ungdomsrådet anordnar fadderpolitikerträffar som syftar till att minska klyftan mellan ungdomar och politiker samt att öka ungdomars kunskap om det politiska systemet. Träffarna ger även ungdomarna möjlighet till inflytande i Haninge Kommun.

7 §

Att ungdomsrådet efter varje medlemsrekrytering genomför en uppstartskonferens.

Grundläggande principer

8 §

Att ungdomsrådet är partipolitiskt och religiöst obundet.

9 §

Att medlemmar ska följa ungdomsrådets regeldokument.

- Regeldokumentet ska efter den årliga medlemsrekryteringen ses över och om nödvändigt ändras.

10 §

Att all verksamhet i samband med ungdomsrådet ska vara alkohol- och drogfri (med undantag för tobak).

11 §

Att Haninge ungdomsråd genom integration och kontinuerligt demokratiskt arbete motverkar diskriminering så som främlingsfientlighet och ojämställdhet.

12 §

Att alla medlemmar i ungdomsrådet ska visa respekt för varandra och varandras åsikter.

Medlemmar

13 §

Att ungdomsrådet består av 28 medlemmar i den mån detta är möjligt.

14 §

Att en mandatperiod för en medlem som blivit invald på ordinarie sätt vanligtvis varar i 2 år, eller tills man går ut gymnasiet.

15 §

Att rekrytering till ungdomsrådet årligen sker genom personval i samband med ungdomsfullmäktige.

- I valet av nya medlemmar har endast de som deltar i egenskap av elevrepresentant på ungdomsfullmäktige rösträtt.

16 §

Att ungdomsrådet vid bortfall av medlem rekryterar ny.

 • Valet av ny medlem skall grundas på valresultatet från det senaste invalet.
 • Rekryteringsstopp skall gälla från och med sex månader innan kommande inval.
 • Reserverna skall rangordnas, men antalet röster skall inte visas.

Organisering

17 §

Att ungdomsrådsmöten för alla medlemmar sker minst 8 gånger varje år.

18 §

Att ungdomsrådet har en styrelse på 7 personer som har ett övergripande ansvar för verksamheten.

19 §

Att ungdomsrådet arbetar i olika projekt- eller arbetsgrupper som är specialiserade på vissa områden.

20 §

Att ungdomsrådet fungerar som remissinstans

Möten

21 §

Att varje möte inom ungdomsrådet ska ha en ordförande och en sekreterare.

22 §

Att varje möte inom ungdomsrådet ska ha en dagordning.

23 §

Att man på varje möte inom ungdomsrådet ska sträva efter att följa mallen för ett bra möte.

24 §

Att alla medlemmar i ungdomsrådet som inte kan delta på ett möte har skyldighet att meddela detta i så god tid som möjligt, dock alltid innan mötets början.

25 §

Att alla berörda medlemmar i ungdomsrådet ska bli informerade i så god tid som möjligt om när och var det är möte.

Dokumentation

26 §

Att all verksamhet inom ungdomsrådet skall dokumenteras. Dokumentationen ska finnas tillgänglig för alla berörda medlemmar i ungdomsrådet.

Ändring i riktlinjerna

27 §

Att en ändring i stadgarna kräver två omröstningar med ett nytt inval till Ungdomsrådet emellan med vardera minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmar då minst 3/4 av medlemmar är närvarande.

Upplösning

28 §

Att en upplösning av ungdomsrådet kräver majoritetsbeslut vid ett möte då alla ungdomsrådets medlemmar är närvarande två gånger i följd med ett nytt inval till ungdomsrådet emellan.

Senast uppdaterad: 26 januari 2021