Kulturstipendium, reglemente

Reglementet fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-15

Syfte

Haninge kommuns kulturstipendium syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och att uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer inom kommunen. Stipendierna är riktade till skilda konstnärliga områden såsom konst, musik, sång litteratur, teater, dans, foto, film, video, konsthantverk samt verksamhet inom kulturmiljö- eller hembygdsvård. Stipendierna fördelas med hänsyn till konstnärlig kvalitet och utvecklingspotential.

Behörighet

Stipendium utdelas till enskilda personer som är bosatta eller verksamma i Haninge eller har särskild anknytning till kommunen. Stipendier kan också utdelas till grupper och organisationer verksamma i Haninge.

Beslut

Kulturstipendierna utdelas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att utdela hela stipendiebeloppet till enbart en stipendiat eller fördela beloppet på flera stipendiater. Nämnden kan även välja att utdela enbart en typ av stipendium, men till flera sökanden, om det bedöms lämpligt utifrån de sökandes meriter.

Stipendium

Meritstipendium kan utgå till person eller grupp som gjort förtjänstfulla insatser inom det kulturella området vilka berikar kommunens kulturliv.

Arbetsstipendium kan utgå till verksam kulturarbetare i syfte att bidra till enskild persons eller grupps möjlighet att förkovras och utvecklas inom sitt verksamhetsområde. Stipendiet fördelas med hänsyn till konstnärliga kvaliteter, verksamhetens omfattning och ekonomiska behov.

Ungdomsstipendium kan utgå till unga, lovande personer under 25 år i avsikt att uppmuntra till fortsatt arbete inom ovan nämnda områden. Den totala stipendiesumman är 60 000 kronor.

Ansökan om stipendium

Inbjudan att söka stipendium annonseras årligen. Sista ansökningsdag, liksom utdelning av stipendier, sker vid tidpunkt förvaltningen finner lämplig. Meritstipendium utdelas på grundval av till kultur- och fritidsnämnden ställda förslag. Nämnden äger själv rätt att lämna förslag på meritstipendiat. Meritstipendium kan inte sökas. Arbets- och ungdomsstipendium ska sökas och till ansökan bifogas en beskrivning hur sökande tänkt använda stipendiet samt hänvisning till arbetsprover och referenser. Stipendium kan även tilldelas person som ej lämnat ansökan härom i de fall nämnden finner skäl till det.

Förslag på stipendiater

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår stipendiater för kultur- och fritidsnämnden som fattar beslut i frågan.

Senast uppdaterad: 26 januari 2021