Kultur- och fritidsnämnden, bidragsreglemente

Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde gällande från och med den 1 januari 2018.

Grundkrav

Bidragsberättigade är ideella föreningar och studieförbund som har sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun, eller annan förening eller organisation efter individuell prövning.

Föreningen ska ha valt en styrelse och antagit stadgar som är godkända av riksorganisationen eller av kommunen.

Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna svenska demokratiska principer, vara öppen för en och var som önskar stödja föreningens ändamål och syfte.

Organisationer som erhåller kommunaltbidrag är skyldiga att på begäran ställa räkenskaper, protokoll, medlemsregister och övriga handlingar till förfogande för granskning av kommunen utsedd granskare.

I de fall föreningen inte följer bidragsbestämmelserna kan kultur- och fritidsnämnden kräva tillbaka redan utbetalt bidrag, alternativt avvakta med utbetalning av beviljat bidrag. Eventuella kontroller ska ske med iakttagande av medlemmarnas personliga integritet.

Som medlem räknas den som har erlagt av föreningen/organisationen fastställd årsavgift för senast avslutat verksamhetsår.

Ansökan om föreningsbidrag ska göras av föreningens huvudstyrelse. Bidragsansökan ska göras på det sätt och vid den tidpunkt som anges i respektive bidragsreglemente.

Bidragsansökan ska inlämnas till kultur- och fritidsnämnden och vara undertecknad av ordförande och kassör eller revisor. Till ansökan bifogas av årsmöte godkänd verksamhetsberättelse inklusive årsmötesprotokoll, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för senast avslutade verksamhetsår.

Det ska klart framgå av den ekonomiska berättelsen hur mycket som är bidrag från kommunen, bidrag från landstinget, statligt bidrag (t.ex. statligt lokalt aktivitetsstöd eller särskilt projektstöd), liksom antalet betalande medlemmar och medlemsavgifternas storlek. Föreningen ska också i samband med ansökan lämna uppgift om medlemmarnas ålder och kön. Föreningen ska också lämna svar på övriga uppgifter i ansökningshandlingen samt använda de handlingar med mera som förvaltningen bestämmer.

Bidrag för en och samma verksamhet kan av kommunen endast beviljas en gång och kan bara sökas av den förening som genomfört verksamheten. Således kan bidrag för en redovisad verksamhet endast beviljas för en förening och under ett reglemente. Vid samarrangemang kan endast en av arrangörerna söka bidrag.

Verksamhetsbidrag till barn- och ungdomsföreningar utgår endast för verksamhet i drog- och alkoholfri miljö.

Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet skall användas i den verksamheten och inte i föreningens vuxenverksamhet. Föreningen skall på anmodan kunna lämna ekonomiska särredovisningar för ungdoms- respektive vuxenverksamhet.

Startbidrag

Startbidrag kan utgå till förening, som kan dokumentera att verksamhet har etablerats.

Tolkning

Kultur- och fritidsnämnden har tolkningsföreträde avseende gällande bidragsbestämmelser.

Barn- och ungdomsverksamhet

Bidrag ges för verksamhet riktad till barn och ungdomar i åldern 7–20 år.

Möjlighet till stöd

Möjlighet till stöd har den förening som uppfyller villkoren i grundkraven (se ovan). Dessutom ska följande gälla:

Kretsbildning

Om förening ingår i kretsorganisation och kretsen så önskar ersätter kretsen föreningen som bidragsberättigad förening.

Förening med hemvist i flera kommuner

Förening som också har sin hemvist i andra kommuner kan efter särskild ansökan beviljas bidrag för verksamhet i Haninge kommun. Detta gäller endast om bidrag för denna verksamhet ej erhålls av annan kommun.

Bidragsformer

Bidrag ges i form av Aktivitetsstöd och Övrigt bidrag

Aktivitetsstöd

Bidraget ges med X kronor per sammankomst och Y kronor per deltagare. Storleken på X och Y beslutas av kultur- och fritidsnämnden i samband med den årliga budgetbehandlingen (i slutet av året).

Bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi.

Stöd utgår endast till aktiviteter som sker utanför den för gruppen ordinarie skoltiden. Under skollov ges bidrag för aktiviteter under hela dygnet.

En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdom.

En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet. (Med grupp menas en naturlig grupp, som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, juniortrupp etcetera, kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare).

Gruppledaren eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper samtidigt.

Ansvarig ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år (18 år gäller för att vara ansvarig i kommunens lokaler).

En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare.

En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning (Verksamhet i "drop-in-form" där gemensam samling och avslutning saknas, är inte bidragsberättigad.)

Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7–20 år, som aktivt deltager i föreningens verksamhet. Ledare i åldern 13–20 år är också bidragsberättigade.

En deltagare får endast räknas en gång per dag i samma förening.

Utöver dessa regler har följande kompletterande punkter hämtats ur de statliga reglerna för idrottens organisationer (som reglementet också hänvisar till):

För deltagare och ledare inom handikappidrott finns ingen övre åldersgräns.

Vid varje tävling redovisas varje lag eller deltagare som en grupp av respektive förening, under förutsättning att övriga villkor uppfylls. Arrangör av tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare.

Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster eller till andra aktiviteter, vilka får bidrag i annan ordning. Exempelvis är barn under sin vistelsetid i skolan eller annan omsorgsverksamhet ej bidragsberättigad.

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig
ledare.

Övrigt bidrag

Bidraget ges i huvudsak i syfte att långsiktigt förbättra föreningens möjligheter att verka och utvecklas. Bidraget ska också ses som ett komplement till aktivitetsstödet.

Bidrag kan exempelvis ges till:

  • Utveckling av administration, verksamhet och organisation
  • Informationsinsatser i syfte att nå nya barn, ungdomar och ledare
  • Insatser som möjliggör spontanidrott

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett tillhandahållen av kultur- och fritidsförvaltningen.

Aktivitetsstöd

Redovisning ska ske av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen (summan av deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna) fördelad på ålder och kön och ska inlämnas vid två tillfällen

Perioden 1  januari–30 juni inlämnas senast 15 augusti
Perioden 1 juli–31 december inlämnas senast 15 februari

I samband med ansökan den 15 augusti ska även föreningsuppgifter inlämnas på särskild blankett inklusive årsmöteshandlingar.

En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan tillsammans med revisor/kassör. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

Övrigt bidrag

Ansökan ska innehålla ändamål, ekonomisk kalkyl samt uppgifter om önskat bidragsbelopp. Redovisning ska ske efter verksamhetens slut. Ansökan kan göras när som helst under året.

Kulturverksamhet

Möjlighet till stöd

För att kunna erhålla stöd ska villkoren i grundkraven uppfyllas.

Bidragsgrundande verksamhet

Bidrag kan ges till kulturverksamhet som är både skapande och utåtriktad samt som bedrivs i Haninge kommun.

Bidragsformer

Kulturbidraget ges i följande former

Grundbidrag

Grundbidrag fördelas årligen av kultur- och fritidsnämnden efter ansökan till föreningar med särskilda verksamheter eller förutsättningar.

Kulturarrangemangsbidrag 

Kulturarrangemangsbidrag kan sökas under året för utåtriktade kulturarrangemang, av alla föreningar. dock prioriteras samarrangemang med andra intressenter. Bidrag kan inte utges till arrangemang som får bidrag via studieförbundens kulturprograms bidrag.

Projektbidrag 

Projektbidrag kan sökas av föreningar som under en begränsad period vill belysa, bevara eller dokumentera frågor i kultur- och kulturmiljöhänseende

Kulturföreningar kan också ansöka om lokalt aktivitetsstöd och övrigt bidrag enligt bidragssystem för barn- och ungdomsverksamhet.

Ansökan

Ansökan ska ske på särskild blankett tillhandahållen av kultur- och fritidsförvaltningen.

Grundbidrag och projektbidrag

Ansökan ska innehålla verksamhetsbeskrivning, ekonomisk kalkyl samt uppgifter om önskat bidragsbelopp.

Ansökan ska göras senast den 1 november året före verksamhetsåret.

För projektbidrag gäller, att en redovisning av projektet, inkl. ekonomisk sammanställning, ska lämnas senast tre månader efter projektets avslutning.

Kulturarrangemangsbidrag

Ansökan ska innehålla verksamhetsbeskrivning, ekonomisk kalkyl samt uppgifter om önskat bidragsbelopp.

Ansökan ska göras senast 3 månader innan aktuellt arrangemang.

En redovisning av arrangemanget, inkl. ekonomisk sammanställning, ska lämnas senast tre månader efter arrangemanget.

Lokalt aktivitetsstöd

se barn- och ungdomsverksamhetsbidrag

Lokalhållande föreningar

Möjlighet till stöd

Möjlighet till stöd har föreningar, som är anslutna till någon av följande riksorganisationer:

Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus Riksorganisation, Folkparkerna i Sverige, Fritidsforum samt riksföreningen Våra gårdar. Annan tillhörighet kan godkännas efter särskild prövning.

Förening ska för att få stöd uppfylla villkoren i grundkraven. Dessutom ska förening upplåta lokaler för tillfällig förhyrning i första hand till allmänhet och ideella organisationer i Haninge kommun.

Bidragsform

Bidrag ges till lokalhållande föreningar. Fördelningen ska ske procentuellt i förhållande till de lokalintäkter föreningarna erhåller vid tillfällig uthyrningsverksamhet (avser ej lokaler som disponeras av förening permanent eller för längre period) till allmänhet och ideella organisationer.

Ansökan

Ansökan ska ske på särskild blankett tillhandahållen av kultur- och fritidsförvaltningen och ska tillsammans med uppgift om sökt belopp inlämnas senast den 1 november året före bidragsår. Bidraget baseras på uppgifter från föreningens närmast föregående verksamhetsår.

Studieförbundens verksamhet

Möjlighet till stöd

För att erhålla stöd skall villkoren i grundkraven följas.

Bidrag kan utgå till av staten godkänt studieförbund och/eller dess lokalavdelning. Lokalavdelning skall ha självständig ekonomisk redovisning.

Bidrag utgår endast till verksamhet som genomförs i Haninge kommun.

Allmänna villkor för att erhålla bidrag följer i huvudsak Folkbildningsrådets "Statsbidrag till studieförbunden" (justerade och förtydligade inför bidragsåret 2001).

Bidragsgrundande verksamhet

Studiecirkelverksamhet

Kultur- och fritidsnämndens definition av en studiecirkel överensstämmer med folkbildningsrådets:

Studiecirkelns arbete bygger på deltagarnas eget kunskapssökande utifrån upplevda behov och intressen. Arbetsformerna ska präglas av demokratiska värderingar, där människors erfarenhetsutbyte och egna analyser sätts i förgrunden. Studierna förutsätter deltagarnas aktiva
insats i planering och genomförande. Cirkelarbetet syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper och färdigheter.

Organisatoriskt är studiecirkeln en liten grupp människor, som under en längre tid återkommande träffas och planmässigt bedriver studier eller utövar kulturverksamhet med
godkänd ledare.

Som deltagare i studiecirkel räknas den som varit närvarande vid minst tre av cirkelns sammankomster, varav minst en gång under någon av de tre första sammankomsterna. Sammankomsterna med färre än tre deltagare räknas inte in i bidragsunderlaget.

En studietimme omfattar 45 minuter och nio studietimmar är minimum för att cirkeln ska vara berättigad att utgöra underlag för statsbidrag.

Annan gruppverksamhet (tidigare "övrig folkbildning")

Folkbildningsrådet har fastställt:

Inom ramen för den folkbildning, som studieförbunden genomför och redovisar som underlag för statsbidrag, finns utrymme även för annan gruppverksamhet än de, som utgörs av gemensamt studiearbete i studiecirkel och förmedling av kulturupplevelser vid kulturprogram.

Annan gruppverksamhet är en del av folkbildningen och ska således motsvara de kvalitetsambitioner som såväl studieförbunden själva som riksdag och regering ger uttryck för.

Annan gruppverksamhet genomförs i friare och flexiblare former än studiecirkeln. Sammankomsterna kan vara längre och genomföras tätare än vad som i regel är rimligt i
cirkelarbete. Antalet sammankomster kan vara färre – om studieförbundet och gruppen så bedömer är en enda aktivitet tillräcklig. Deltagarna kan vara fler än vad dialogen i studiecirkeln i regel medger. Deltagarna kan också vara yngre i ålder, och barngrupper kan här få sitt första möte med folkbildningsarbetet.

Tre deltagare, inklusive ledare, är minimum för annan gruppverksamhet, som rapporteras som grund för statsbidrag. Som arrangör av annan gruppverksamhet ska studieförbundet självklart godkänna både arbetets inriktning och gruppens ledare.

Kulturprogram

Kulturprogram är en verksamhet eller produktion som framförs eller redovisas inför publik och som har en sådan utformning i tid och rum att närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke
skapas. Vid varje kulturprogram har studieförbundet en närvarande företrädare, som ansvarar för programmets genomförande och rapportering.

Bidrag kan inte utges till kulturprogram som får bidrag via kulturarrangemangsbidrag.

Bidragsform

Bidrag utgår för genomförda studiecirklar, annan gruppverksamhet och kulturprogram under det senaste kalenderåret. Beräkning av bidrag sker i enlighet med Folkbildningsrådets anvisningar.

Kommunens anslag till folkbildning beslutas i samband med den årliga budgetbehandlingen av kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om särskilda bidrag till studieförbunden avsedda för aktiviteter som bedöms som angelägna i Haninge.

Ansökan

Ansökan skall ske på särskild blankett tillhandahållen av kultur- och fritidsförvaltningen.

Till ansökan ska bifogas dataintyg enligt studieförbundens verksamhetsredovisning avseende avslutat studieår.

Redovisning och ansökan inlämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 1 april.

Senast uppdaterad: 15 februari 2021