Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Intern kontroll, reglemente


Syfte med reglementet

1 § Syfte

Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.
Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

2 § Omfattning

Detta reglemente gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet, samt för de bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 50 procent.

Organisation av intern kontroll

3 § Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att en god internkontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten. I ansvaret ingår också att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en organisation kring intern kontroll upprättas i kommunen samt att förvaltningsövergripande riktlinjer och regler upprättas.

4 § Nämnder och bolagsstyrelser

Nämnder och bolagsstyrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. I detta ingår att se till att:

  • en organisation upprättas för den interna kontrollen
  • nämndspecifika regler antages för den interna kontrollen
  • internkontrollplaner tas fram som bygger på risk- och väsentlighetsanalyser.

5 § Kommundirektör

Kommundirektören har under kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att en god internkontroll upprätthålls samt att nödvändig utveckling sker inom internkontrollområdet. I uppdraget ingår att ansvara för att lämpligt stöd för utveckling finns för förvaltningar och bolag.

6 § Förvaltningschef och verkställande direktör (VD)

Förvaltningschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. I detta ansvar ligger att förvaltningschef respektive VD ska leda arbetet. med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Om verksamhetsspecifika regler behövs antas dessa av respektive nämnd och bolagsstyrelse.

Förvaltningschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd eller styrelse. Det är förvaltningschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder.

7 § Verksamhetsansvariga och personal i arbetsledande ställning

De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade regler och riktlinjer om intern kontroll samt att informera medarbetare om innebörden av dessa.

Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den person som har utsetts av nämnden.

8 § Övriga anställda

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och riktlinjer i sin arbetsutövning.

Brister i intern kontroll ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den person som har utsetts av nämnden.

Styrning av intern kontroll

9 § Styrning och riskbedömning av intern kontroll

Nämnder och bolagsstyrelser är skyldig att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde.

Nämnder och bolagsstyrelser ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.

Intern kontrollplan

10 § Intern kontrollplan

Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Planen ska därefter tillsammans med en risk- och väsentlighetsanalys överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer för kännedom.

11 § Uppföljning av intern kontrollplan

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnd respektive bolagsstyrelse i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen.

12 § Nämnds och bolagsstyrelses rapporteringsskyldighet

Nämnd och bolagsstyrelse ska senast i samband med årsbokslutets upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Rapporten ska innehålla en åtgärdsplan som beskriver vilka åtgärder som planeras.

13 § Kommunstyrelsens skyldigheter

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov besluta om förbättringar.

Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av den interna kontrollen görs årligen.

Senast uppdaterad: 26 januari 2021