Regional stadskärna, utvecklingsprogram

Den regionala stadskärnan Haninge är en central mötesplats för människor, företag och utbildning och en drivande kraft för en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling i södra Stockholmsregionen. Haninges centrala delar pulserar och är i ständig utveckling. Människor möts i en ljus och levande stad och känner trygghet. Stadskärnan erbjuder boende, handel, utbildning, arbete och fritid i en modern tät stadsmiljö.

Stockholmsregionen växer och år 2030 beräknas 600 000 människor ha flyttat till regionen. För en fortsatt framgångsrik utveckling av regionen och för att klara befolkningsökningen är en av nyckelfrågorna i RUFS 2010 inriktningen att utveckla en flerkärnig region. Med detta avses att tillväxt och utveckling behöver fler motorer i regionen än enbart den centrala stadskärnan i Stockholms innerstad. Haninge pekas i RUFS 2010 ut som en av totalt åtta så kallade regionala stadskärnor.

Visionen är att dessa regionala stadskärnor ska få mer storstadskaraktär med all den bebyggelse, utbud av nöjen, kommunikationer och service som präglar en levande stad. För att bidra till realiserandet av intentionerna i RUFS 2010 har Haninge kommun arbetat fram ett utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan i Haninge. Utvecklingsprogrammet utgör grunden för det fortsatta arbetet med stadskärnan och de inriktningsområden som bör prioriteras följer nedan.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020