Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Värdegrund för omsorgen om äldre

Den lokala värdegrunden för omsorgen om äldre i Haninge ger stöd och vägledning för kommunens medarbetare i deras arbete. Värdegrunden tydliggör att det är den äldre personen och dennes närstående som är fokus för detta arbete.

Omtanke – ödmjukhet – engagemang

Omsorgen om äldre i Haninge syftar till att ge äldre personer möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I sitt arbete med detta utgår personalen från begreppen omtanke, ödmjukhet och engagemang.

Vi bemöter äldre personer – och deras närstående – med omtanke och respekt oavsett ålder, kön, klass, hälsostatus, religiös tillhörighet, sexuell läggning samt nationell eller kulturell bakgrund. Ett gott bemötande är avgörande för hur vår verksamhet uppfattas av de som kommer i kontakt med den.

Vi är ödmjuka inför idéer, förslag och önskningar. Genom detta ger vi äldre personer vi möter – och deras närstående – inflytande över sin egen tillvaro. Detta gäller i så stor utsträckning som möjligt såväl inflytande över omsorgens innehåll som individens delaktighet i planering och beslut om hur och när omsorgsinsatser ska utföras.

Vi visar engagemang och ansvar i vårt arbete. Vi menar att personalens intresse för de äldre, och inlevelseförmåga i vardagliga situationer, är avgörande för att vi ska kunna erbjuda en god omsorg – som inkluderar hela människan och dennes sammanhang.

Värdighetsgaranti inom äldreomsorg

Omtanke, ödmjukhet och engagemang är ledord i Haninges värdegrund för omsorgen om äldre i kommunen. Med dessa ord vill vi uttrycka hur vi förhåller oss till äldre personer som vi möter i vårt arbete. För att vara säkra på att värdegrunden inte bara blir ord, har vi också infört en värdighetsgaranti.

Värdighetsgarantin är kopplad till de löften vi ger under rubriken Vi ser till att i den kvalitetsdeklarerade tjänsten. Om vi inte lyckats leva upp till vad vi utlovat önskar vi komma i kontakt med dig för att vi tillsammans ska finna ett lämpligt sätt att kompensera dig för den eventuella olägenhet vi förorsakat dig, samt motverka att den upprepas vid fler tillfällen. Kompensationen innehåller alltid en ursäkt samt en tydlig muntlig och skriftlig redogörelse av vår plan för att olägenheten inte ska upprepas. Efter överenskommen tid görs en uppföljning för att se att problemet är åtgärdat och inte har upprepats. Utöver detta kan, efter en prövning, även annan kompensation bli aktuell.

Värdighetsgarantin är tillämpningsbar på följande kvalitetsdeklarerade tjänster:

  1. Att söka hjälp – biståndshandläggning
  2. Hemtjänst
  3. Vård- och omsorgsboende
  4. Dagverksamhet
  5. Bostadsanpassningsbidrag
  6. Förebyggande hembesök
  7. Korttidsboende
  8. Trygghetslarm

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 januari 2017