Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen

Bakgrund

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning och i övrigt vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

Haninge kommun har policy och riktlinjer beslutade för att arbeta systematiskt med brandskyddet.

Syfte

Handlingsplanen är framtagen för äldreomsorgsförvaltningens arbete och dess specifika riskbild avseende brand. Planen ska vägleda förvaltningen i vad som ska uppnås för att ha trygga anläggningar för de boende och deras anhöriga samt personal. Planen ska också syfta till att brandskyddsarbetet bedrivs systematiskt och hållbart över tid.

Senast uppdaterad: 5 januari 2017