Lex Sarah, riktlinjer

Äldrenämndens riktlinjer för Lex Sarah innehåller bestämmelser om att alla inom äldreförvaltningen är skyldiga att uppmärksamma och rapportera missförhållanden och påtagliga risker i vården.

Ett missförhållande kan definieras som utförda handlingar eller försummelser och som innebär eller har inneburit ett hot mot enskildas liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Om missförhållandet är allvarligt, ska äldrenämnden anmäla detta till Socialstyrelsen. Rutinerna utgör en del av äldreförvaltningens systematiska kvalitetsarbete och syftar till att öka kvaliteten och säkerheten i vår verksamhet.

Alla som arbetar inom äldreomsorgen i Haninge kommun ska enligt socialtjänstlagen medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.

Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Genom Lex Sarah minskar risken för att liknande missförhållanden uppkommer igen.

För att förhindra att missförhållanden inträffar är det viktigt att identifiera systemfel. Avsikten med Lex Sarah är inte att peka ut en enskild anställd som "syndabock". Lex Sarah är inte heller till för att lösa problem i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, samarbetsproblem i en arbetsgrupp eller arbetsmiljöproblem. Sådana problem ska hanteras, men inte med hjälp av Lex Sarah.

Senast uppdaterad: 9 april 2018