Jämställdhet

Regeringen har bestämt att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det delas sedan upp i sex olika delmål.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Antal kvinnor respektive män i Haninges kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige.png

Antalet kvinnor i Haninges kommunfullmäktige har sedan 1982 minskat från 28 till 26 av de 61 ledamöterna, dvs. en minskning från 46 till 43 procent. Det har aldrig varit hälften kvinnor i kommunfullmäktige

2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Kvinnors och mäns medianinkomst 1991–2017

 

Om alla HaninEkonomisk jämställdhet.pngOm alla Haningebor ordnas från den med högst till den med lägst inkomst blir medianinkomsten det mittersta värdet. För män är medianinkomsten 348 100 kronor (motsvarande 29 000 kronor i månaden) och för kvinnor är medianinkomsten 284 000 kronor (motsvarar en månadslön på 24 000 kronor). Kvinnors medianlön som andel av männens var 75 procent 1991 och gick upp till 79 procent 1994. Sedan dess har den legat mellan 79 och 82 procent av männens. Siffrorna gäller inkomst av tjänst i åldersgruppen 20-64 år.

3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Kvinnor och mäns utbildningsnivå, 2018

Utbildning.png

Det är en större andel kvinnor som har eftergymnasial utbildning, medan större andel män har förgymnasial eller gymnasial utbildning som högsta nivå.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Andel utbetalade nettodagar med föräldrapenning, fördelat på kön 1999-2018

Föräldrapenning.png

Av de Haningebor som fått föräldrapenning under 2018 var nära hälften, 46 procent, män. Men om en tittar på hur stor andel av föräldradagarna som tas ut av män respektive kvinnor tar kvinnor ut den längre delen av föräldraledigheten. 71 procent av alla dagar med föräldraförsäkring togs ut av kvinnor 2018. Det är en minskning jämfört med 1999 då 90 procent av dagarna togs ut av kvinnor.

5. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Ohälsotal efter kön och ålder, 2018

Ohälsotal.png

Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till befolkningen i åldrarna 16–64 år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. Nettodagar innebär att dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar. Kvinnor i Haninge har fler antal dagar med ersättning vid nedsatt arbetsförmåga än män, 28 respektive 16. 

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då...

Tygghet.png

Siffrorna gäller gymnasieelever som bor i Haninge, från Stockholmsenkäten 2018. 83 procent av pojkarna känner sig ganska eller mycket trygga när de är ute sent på kvällen, medan motsvarande siffra för flickor är 57 procent. Det är också vanligare bland flickor att inte gå ut över huvud taget på kvällarna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 augusti 2019