Årsräkning

Tjänstegaranti

Vad är en årsräkning?

I Föräldrabalkens 13 och 14 kapitel anges vilka förmyndare, gode män och förvaltare som före den 1 mars varje år ska lämna in en årsräkning till överförmyndaren. I årsräkningen ska den ekonomiska förvaltningen av egendom som ställföreträdaren ansvarat för redovisas.

Årsräkningen ska avges på heder och samvete. I årsräkningen ska anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. Vidare ska en specificerad sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid.

Vad är en komplett årsräkning?*

  • Underskriven av ställföreträdaren
  • Ifylld med bestående skrift, till exempel bläck
  • Efterfrågade underlag är bifogade, se det brev som skickas ut i samband med överförmyndarnämndens begäran om årsräkning
  • Ifylld och undertecknad redogörelse är bifogad
  • Ingen differens föreligger mellan summorna A+B och C+D

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du får veta vad du har rätt till och kan vänta dig av kommunens olika tjänster. Detta ger förhoppningsvis nöjdare medborgare, brukare och medarbetare.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 maj 2018