Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Tjänstegaranti

Vad är parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder?

Parkeringstillståndet är till för att underlätta för personer med rörelsehinder att kunna parkera så nära resmålet som möjligt, så att samhället blir tillgängligt för alla. Parkeringstillståndet är giltigt i högst tre år, och är EU-anpassat.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Har du en funktionsnedsättning som begränsar din gångsträcka kan du söka parkeringstillstånd. För att få parkeringstillstånd ska du ha en grav funktionsnedsättning med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga ha svårt att förflytta dig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd.

Om du inte själv kör fordonet kan parkeringstillstånd utfärdas, om det finns särskilda skäl. Ett skäl kan vara att du som funktionsnedsatt regelmässigt behöver förarens hjälp när du vistas utanför fordonet.

Vem utreder och beslutar om rätt till parkeringstillstånd?

Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som har en förtroendeläkare att tillgå. Att man tidigare fått parkeringstillstånd innebär inte att man automatiskt beviljas ett nytt. Beslut fattas av kommunens stadsbyggnadsnämnd. Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Vägverket.

Så söker du parkeringstillstånd

Du söker parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd. Till ansökan skall alltid läkarintyg och bilaga med fotografi och namnteckning finnas med.

Titta efter blanketten Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ansökan

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020