Nybyggnadskarta

Tjänstegaranti

Våra kartor

Kartan är ett viktigt redskap för kommunens planering, projektering och visualisering.

Kart- och mätenheten på stadsbyggnadsförvaltningen är kommunens kartproducent och ansvarar för det grundläggande kommunala kartdatat.

Exempel på kartor är nybyggnadskartan som är ett underlag till bygglovsansökan, grundkartan som är underlag i detaljplanen och översiktskartan som används för översiktlig planering. Haningekartan och Cykla i Haninge är andra exempel på våra kartprodukter.

Läs mer om kommunens olika kartor

Vad är en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan används för planering och projektering av ny- och tillbyggnader.

Kartan kan innehålla information om fastigheten både i text och grafik, till exempel fastighetsindelning, höjdinformation, detaljplaneförhållanden, eventuella uppgifter om anslutningspunkt till kommunalt vatten och avlopp, arealuppgifter samt inskrivna servitut och rättigheter.

Beroende på var i kommunen du bor, tätort, landsbygd, detaljplanelagt område med mera, och om det är en tillbyggnad, garage eller en villa, så görs olika varianter av nybyggnadskartan.

Den enklaste formen av nybyggnadskarta framställs utan fältkontroll.

När använder man en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan är det underlag som används vid upprättande av situationsplanen som ska finnas med i din bygglovsansökan.

Vem gör nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan upprättas av stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet.

Så beställer du en nybyggnadskarta

Beställ Nybyggnadskarta via vår E-tjänst

Ladda ned blanketten Nybyggnadskarta, beställa

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020