Bygglov inom detaljplanerat område

Tjänstegaranti

Vad menas med bygglov?

Bebyggelseutvecklingen inom detaljplanerat område regleras av plan- och bygglagen och detaljplanen. Förutsättningen för hur mycket som kan byggas på varje plats varierar. För att veta om fastigheten ligger inom detaljplanerat område kontakta plan- och byggcenter.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är det juridiska dokument som reglerar byggande/exploatering inom ett visst område. Detaljplanen består alltid av en plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning.

Vilka bestämmelser finns inom en detaljplan?

I detaljplanen regleras bland annat byggnadernas ändamål för användning, storlek, våningsantal, höjd, avstånd till fastighetsgräns och utformning. Det kan även finnas varsamhetsbestämmelser för bevarande av befintlig bebyggelse. För att veta vad som gäller för din fastighet kontakta plan- och byggcenter.

Tänk på att ta reda på vilka handlingar som behövs för din ansökan genom att besöka våra bygglovssidor eller genom att kontakta plan- och byggcenter.

Den här tjänsten avser:

  • Ansökan om bygglov för ny- och eller tillbyggnad av en-/tvåbostadshus och komplementbyggnad.
  • När din ansökan följer plan- och bygglagen och den gällande detaljplanen.
  • När fastigheten ligger på fastlandet samt inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
  • När fastigheten ligger utanför strandskyddat område.
  • När ritningarna är fackmannamässigt utförda.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020