Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som gör det möjligt för dig/anhörig att anpassa bostaden efter behov. Bidrag lämnas till bostadens fasta funktioner och ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna.

Vem kan få bidrag? 

Personer som har bestående funktionsnedsättningar, oavsett ålder. Exempel på bestående funktionsnedsättningar är synnedsättning, rörelsehinder och intellektuell funktionsnedsättning

Hur ansöker jag? 

Du fyller i en ansökan och skickar den tillsammans med intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker behovet av åtgärden. För mindre åtgärder kan kommunen bevilja bidrag utan intyg.

När du fått bostadsanpassningsbidrag 

När bostadsanpassningsbidrag är beviljat är det du själv som ansvarar över att beställa och betala entreprenören med det bidragsbelopp du blivit beviljad. Det innebär att du äger din bostadsanpassning och att du själv står för reparationer och underhåll av anpassningarna. För viss avancerad teknisk utrustning kan bidrag beviljas för reparation.

Om behovet upphör

Om behovet av anpassningen skulle upphöra, finns möjlighet för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ansöka om återställningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt villaägare får själva bekosta återställning och demontering.

Om du får avslag 

Besked om avslagsbeslut lämnas muntligt och skriftligt med motivering till avslaget och hur du ska bära dig åt ifall du vill överklaga beslutet.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du får veta vad du har rätt till och kan vänta dig av kommunens olika tjänster. Detta ger förhoppningsvis nöjdare medborgare, brukare och medarbetare.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 juli 2019