Plan för bekämpning av jättelokan

Jättelokan växer på många platser inom Haninge kommun. Ursprungligen kommer växten från området kring Kaukasus i Sydosteuropa och introducerades som trädgårdsväxt i Sverige på 1800-talet. Kontakt med jättelokans växtsaft kan, i kombination med solljus, orsaka svåra brännskador. Jätteloka är mycket konkurrenskraftig och kan konkurrera ut i princip all annan växtlighet i sin närhet. Härigenom bidrar den till en negativ påverkan på den biologiska mångfalden och kan utgöra ett hot mot värdefulla naturområden.

Av dessa skäl är det viktigt att bestånden hålls tillbaka genom olika bekämpningsåtgärder. På grund av växtens goda spridningsförmåga krävs en samordnad, långsiktig och effektiv bekämpningsprocess. Kommunövergripande kunskap om växtens etablering saknas i dag.

Under åren 2000 och 2001 gjorde tekniska kontoret ett försök att ta ett helhetsgrepp på bekämpningen av jätteloka i kommunen. Projektet avbröts dock och i dag utförs bara mindre manuell bekämpning på särskilt utsatta platser. En viktig orsak till att projektet avbröts var att många privata markägare, med stora jättelokabestånd på sina marker, valde att inte bekämpa dessa. På grund av jättelokans mycket goda spridningsförmåga riskerade därmed effekten av kommunens insatser att bli kraftigt reducerade. 

Genom att kommunen nu upprättat en bekämpningsplan kan man, med denna som grund, ansöka hos länsstyrelsen att besluta om förelägganden för de fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som inte bekämpar jättelokan på  sina marker i tillräcklig omfattning.

Plan för bekämpning av jättelokan

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 december 2016