Så behandlar kommunen dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för all behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018. Lagen ska skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Som exempel kan nämnas namn, personnummer, fotografier, ljudupptagningar med mera.

En kommun behandlar mängder av olika personuppgifter ofta i samband med myndighetsutövning men även för andra syften, till exempel låneregister på biblioteket, föreningsregister med uppgifter om olika kontaktpersoner, register för löneadministration, skol- och barnomsorgsregister, register för olika typer av bistånd med mera, med mera.

I Haninge kommun ser vi till att uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt, bland annat ska personalen alltid iaktta riktlinjer för IT-säkerhet och e-post- och internetpolicyn i samband med behandling av personuppgifter.

Personuppgifter om dig behandlas bara om kommunen har laglig grund. En sådan laglig grund kan vara ett aktivt samtycke från den registrerade. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, om det finns en rättslig förpliktelse, för att skydda den registrerades grundläggande intressen eller för att, fullgöra en uppgift av allmänt intresse samt för myndighetsutövning.

Informationsskyldighet

Alla som behandlar personuppgifter har en skyldighet att informera om den behandling som utförs.

Du har rätt att få veta för vilket ändamål dina personuppgifter kommer att behandlas, med vilken laglig grund kommunen behandlar uppgifterna och hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Då handlingar hos kommunen omfattas av offentlighetsprincipen styr arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplaner hur länge dina personuppgifter sparas i olika fall. Dokumenthanteringsplanerna finns på kommunens hemsida.

Om personuppgifterna har inhämtats från någon annan har du även rätt att veta från vem uppgifterna hämtats och vilka personuppgifter som behandlas.

I de fall personuppgifterna kommer lämnas vidare till någon annan och eller föras över till tredje land har du rätt att få veta detta.

Du har också rätt att få veta om kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt.

Information  enligt ovan om hur dina personuppgifter behandlas i olika situationer lämnas i de fall det är möjligt i samband med att kommunen tar del av dina personuppgifter. Under nedanstående flikar finns information om vanliga behandlingar på de olika förvaltningarna. Om du saknar information om hur dina personuppgifter behandlas kontakta kommunen på nedanstående kontaktuppgifter.

Rättigheter

Om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse.

Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att ta tillbaka samtycket.

I vissa fall föreligger också rättigheterna radering, dataportabilitet, begränsning och invändning.

Du har rätt att ge in klagomål till datainspektion som är tillsynsmyndighet.

Du har rätt att begära ett registerutdrag från kommunen med information om de behandlingar av dina personuppgifter  som förekommer. 

Kontaktuppgifter

I Haninge kommun är varje nämnd ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom det egna verksamhetsområdet.

Vid frågor om behandling av personuppgifter kontakta kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@haninge.se

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 juli 2018