Medborgardialog

Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för dig som medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag för politikerna och möjlighet för dig att påverka.

I Haninge gäller åtta principer för medborgardialog. Principerna är en grund för ditt ökade inflytande över kommunens verksamhet. Varje nämnd ska arbeta med medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.

Delaktighetstrappan

Delaktighetstrappan

Copyright: Haninge kommun

Delaktighetstrappan ger en uppfattning om hur mycket du kan påverka beslutsprocessen. En nivåer är inte bättre eller sämre än någon annan, utan passar olika bra i olika sammanhang.

På varje nivå finns olika metoder för delaktighet. Till exempel använder man på nivån "konsultation" enkäter eller fokusgrupp.

Delaktighetstrappan visar de olika nivåerna av delaktighet

8 principer för medborgardialog

  1. Vid förslag som direkt rör Haningeborna ska alltid en medborgardialog övervägas.
  2. Nyttan och syftet med dialogen avgör hur den genomförs. Som stöd för avgörandet om hur dialogen genomförs används den så kallade delaktighetstrappan.
  3. Då beslut är fattat om medborgardialog har Haningeborna som lägsta nivå rätten att bli hörda (konsultation).
  4. Vid ändring av planer, program eller policies som kan ha väsentliga konsekvenser för medborgarna ska medborgarna informeras om varför dessa förändringar föreslås.
  5. Det ska tidigt i processen göras klart hur åsikter och synpunkter kommer att behandlas och hur det är möjligt för Haningeborna att påverka. Kopplingen till Haninge kommuns styrmodell ska beaktas.
  6. Barns, ungdomars och äldres möjligheter att delta ska ges särskild uppmärksamhet.
  7. Dialogprocessen, metoder och kompetens för medborgardialog ska utvärderas och utvecklas fortlöpande.
  8. Det slutliga resultatet av dialogen ska meddelas deltagande medborgare.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2018