Ruotsinsuomalaisten edustajien nimeäminen dialogiryhmiin

Haningen vähemmistöpoliittisessa ohjelmassa kuvataan mallia, jossa dialogia käydään suoraan vähemmistöryhmän ja hallintojen virkamiesten välillä. Dialogien tavoitteena on kartoittaa ruotsinsuomalaisille tärkeitä kysymyksiä ja tarpeita ja löytää niille yleisvaltaisia ratkaisuja. Dialogikokouksia ruotsinsuomalaisen vähemmistöryhmän ja kunnan hallintojen välillä järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Syksyllä 2021 on tullut aika valita dialogiryhmien uudet edustajat. Edustajiksi voidaan nimetä ruotsinsuomalaisia haningelaisia, jotka ovat kunnassa kirjoilla. Edustajia on mahdollista nimetä 4. marraskuuta saakka ja edustajat valitaan avoimessa neuvonpitokokouksessa 18. marraskuuta.

Edustajien nimeäminen ja valitseminen

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä on hyväksynyt ja vahvistanut mallin edustajien nimeämiselle ja valitsemiselle.

 • Haningessa toimivat rekisteröidyt suomalaiset/ruotsinsuomalaiset yhdistykset valitsevat yhden vakituisen edustajan ja yhden varaedustajan yhdistystä kohti. Edustajat toimivat yhdistystensä puhehenkilöinä.
 • Yksittäisillä Haningessa asuvilla ruotsinsuomalaisilla on mahdollisuus nimetä edustajia, joiden keskuudesta valitaan yksi vakituinen edustaja ja yksi varaedustaja. Yksittäiset edustajat edustavat Haningen ruotsinsuomalaisia yleensä.
 • Edustajat valitaan dialogikokouksiin kahdeksi vuodeksi.
 • Vakituisilla edustajilla on yksi ääni ryhmää kohti. Varaedustaja korvaa vakituisen edustajan ollessa estynyt.

Edustajien tehtävät

 • Ruotsinsuomalaiset edustajat tapaavat asianomaisen hallinnon virkahenkilöitä vähintään kahdesti vuodessa pidettävissä dialogikokouksissa.
 • Edustajat valmistelevat kysymyksiä dialogi- ja neuvonpitokokouksiin.
 • Yhteisvaikuttava dialogi rakentuu yhteisiin tavoitteisiin lähteä kehittämään yhtä tai useampaa kysymystä molempia sitovan pulmatilanteen ratkaisemiseksi. Dialogiryhmissä ja neuvonpidossa ei toisin sanoen käsitellä yksittäisiä asioita.
 • Esityslistalle haluttavat kysymykset lähetetään vähemmistöstrategille.
 • Tarvittaessa muodostetaan työ- tai projektiryhmiä, jotka hoitavat kulttuuri-, kieli ja koulutus-, sekä vanhustenhoitoasioita. Työ- ja projektiryhmien on oltava ideointivaiheessa kaikille avoimia. Sen jälkeen ne voidaan sulkea muilta osanottajilta mutta uutta osaamista voidaan hakea ryhmään aina tarvittaessa.

Nimeämis- ja vaalimenettelyt

 • Nimeämiset lähetetään vähemmistöstrategille syyskuun ja marraskuun välisenä aikana.
 • Nimettyjen henkilöiden on asuttava ja oltava kirjoilla Haningen kunnassa.
 • Nimettyjen henkilöiden on oltava nimeämisestä tietoisia ja hyväksyttävä, että heidät nimetään ehdokkaiksi.
 • Yhdistysten edustajat nimetään ja valitaan yhdistyksissä sisäisesti, eikä heitä siksi valita neuvonpitokokouksessa.
 • Yksittäiset, ruotsinsuomalaiset edustajat valitaan vuoden viimeisessä neuvonpitokokouksessa.
 • Nimeämiset yhteystietoineen tulee lähettää vähemmistöstrategille niin, että ne saapuvat perille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuoden viimeisen neuvonpitokokouksen päivämäärää.
 • Vähemmistöstrategi kokoaa nimeämiset ja esittää ne seuraavassa neuvonpitokokouksessa.
 • Äänioikeus on jokaisella neuvonpitokokouksessa läsnä olevalla, joka on kirjoilla Haningen kunnassa.
 • Vaalit järjestetään suljetun äänestyksen muodossa. Kokous nimeää kaksi ääntenlaskijaa.
 • Neuvonpitoryhmän poliittisilla luottamushenkilöillä ei ole äänioikeutta.
 • Mikäli Haningeen rekisteröidään uusi yhdistys, on sillä mahdollisuus valita yhdistysedustajansa seuraavaan neuvonpitokokoukseen.
 • Mahdolliset edustajien täydennysvaalit järjestetään seuraavan neuvonpitokokouksen yhteydessä.

haluatko nimetä edustajan?

Edustajien nimeäminen tehdään sähköpostitse osoitteeseen sanna.rantamaki@haninge.se tai kirjeitse osoitteeseen

Haninge kommun KSF
Sanna Rantamäki 
136 81 Handen

Senast uppdaterad: 28 september 2021