Pysäköintimääräykset ja -maksut

Liikenneasetuksen yleisistä määräyksistä selviää mihin saa pysähtyä ja pysäköidä. Näiden määräysten mukaisista pysähtymis- ja pysäköintikielloista ei ilmoiteta liikennemerkeillä, vaan sinun on oltava niistä tietoinen. Myös paikalliset liikenneasetukset voivat rajoittaa pysähtymistä ja pysäköintiä. Paikalliset asetukset on sopeutettu paikallisia olosuhteita varten ja niistä ilmoitetaan tavallisesti liikennemerkeillä.

Pysäköintimääräykset

Pysäköintimääräyksistä ilmoitetaan tavallisesti paikan päällä liikennemerkeillä. Ellei liikennemerkejä ole, ajoneuvon pysäköiminen on perussääntönä sallittua korkeintaan 24 peräkkäisenä tuntina arkisin paitsi sunnuntaita tai pyhäpäivää edeltävänä arkipäivänä. Perussääntö ei päde silloin, kun yleiset määräykset kieltävät pysäköinnin tai pysähtymisen.

Esimerkkejä yleisistä kielloista

Et saa pysähtyä tai pysäköidä

 • Lähemmäksi kuin kymmenen metriä ennen pyörä- tai kävelytien risteystä tai suojatietä
 • Pyörä- tai kävelytielle
 • Bussipysäkille, muutoin kuin kyytiin nousemista tai kyydistä poistumista varten
 • Ajosuunnassa vasemmalle puolelle, ellei katu ole yksisuuntainen
 • Pyöräkaistalle tai sulkualueelle
 • Mäen huipulle tai sen tuntumaan tai lähelle mutkaa, jossa on huono näkyvyys
 • Tieporttiin tai tunneliin
 • Sulkuviivan viereen, mikäli etäisyys viivan ja ajoneuvon välillä on alle 3 metriä.

Et saa pysäköidä

 • Kiinteistön sisään- tai ulosajotien eteen tai niin, että kiinteistön ajoneuvoliikenne huomattavasti vaikeutuu
 • Niin että joku ajoneuvon pyöristä on pysäköintiruudun tai muun pysäköintialuetta rajoittavan merkinnän ulkopuolella 
 • Päätielle
 • Toisen, ajotien viereen pysähtyneen tai pysäköidyn ajoneuvon tai paikalle pystytetyn laitteiston viereen

Pysäköintikieltoalueita ja vuoropysäköintialueita on monella paikalla kunnassa

Vuoropysäköintialue

Vuoropysäköintialueella vallitsee pysäköintikielto parittomina päivinä kadun parittomien katunumeroiden puolella. Vastaavasti et saa pysäköidä parillisina päivinä kadun parillisten katunumeroiden puolelle. Pysäköintikielto on voimassa joka päivä klo 00.00–12.00. Pidä mielessä, että jos haluat pysäköidä ajoneuvosi klo 12 jälkeen seuraavaan aamuun saakka, on sinun valittava se puoli katua, jolla pysäköinti on sallittua klo 00 jälkeen.

Pysäköintikieltoalue

Pysäköintikieltoalueella pysäköinti on aina kiellettyä kadun molemmilla puolilla. Pysäköintikieltoalueen päättymisestä ilmoitetaan liikennemerkillä. Pysäköintikieltoalueella pysäköinti on sallittua ainoastaan merkityillä parkkipaikoilla tai kaduilla, jotka on merkitty sinivalkoisella P-liikennemerkillä.

Aluemerkintä löytyy jokaisen alueen sisään- ja ulosajotien vierestä. 

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköintivalvonnassa noudatetaan kahta eri lainsäädäntöä; yleistä katualueen lainsäädäntöä ja yksityisoikeudellista, tonttimaata koskevaa lainsäädäntöä. Sille, joka noudattaa pysäköintimääräyksiä, pysäköintipaikalla ei ole merkitystä. Mutta jos ajoneuvo on pysäköity sääntöjen vastaisella tavalla ja siitä on laadittu raportti, pysäköintivirhemaksun vastaanottajalla ja taholla, jonka puoleen sinun pitää kääntyä jos haluat kiistää maksun, on eroa. Maksun suuruus riippuu siitä, miten ajoneuvo on pysäköity. Haningessa pysäköintivirhemaksu on 450 kruunua pysäköintikieltoalueella ja 700 kr pysähtymis- ja pysäköintikieltoalueella.

Uudet pysäköintivirhe- ja tarkastusmaksuja koskevat määräykset astuivat voimaan 1. maaliskuuta 2020. Maksut jakautuvat kolmeen kategoriaan:

 • 900 kr maksu peritään voimakkaasti häiritsevästä, vaarallisesta tai liikennettä estävästä pysäköinnistä. Esimerkkejä ovat pysäköiminen suojatielle, kävelytielle tai liikuntaesteiselle varatulle paikalle ilman voimassa olevaa pysäköintilupaa.
 • 700 kr maksu peritään häiritsevästä pysäköinnistä. Esimerkkejä ovat pysäköiminen tielle, jossa vallitsee pysäköintikielto tai ns. "siivouskadulle".
 • 500 kr maksu peritään vähemmän häiritsevästä pysäköinnistä. Esimerkkejä ovat pysäköiminen pysäköintimaksua suorittamatta, pysäköiminen pitkään paikalle, jolla on voimassa aikarajoitus tai pysäköintikiekon virheellinen käyttö.

Mikäli olet saanut pysäköintivirhemaksun, se on maksettava 8 päivän sisällä virhepysäköintipäivästä laskien.

Pysäköintivalvonta

Kunnallisen pysäköintivalvontalain (Lagen om kommunal parkeringsövervakning 1987:24) mukaan pysäköintihuomautuksen saa tehdä kunnan määräämä pysäköintivahti tai poliisi. Kunta voi myös kilpailutuksen jälkeen luovuttaa pysäköintivalvontatehtävät yksityiselle, auktorisoidulle, valvontaa harjoittavalle yritykselle. Haningen kunnassa pysäköintiä kaduille, teille ja toreille valvoo pääasiallisesti Avarn.

Tarkistusmaksu

Laki (1984:318) koskien luvattoman pysäköinnin tarkistusmaksua (ruotsiksi)

Tarkistusmaksu peritään pysäköintisääntöjen rikkomisesta yksityisalueella. Rakennushallinnon määräämistä tarkistusmaksuista valitetaan Hojab -pysäköintipalvelulle. Lisätietoja löydät maksuviitteestä.

Valitukset tulee lähettää osoitteeseen
Hojab parkeringsservice
Box 101 
169 81 SOLNA

Pysäköintivirhemaksu

Laki (1976:206) koskien pysäköintivirhemaksuja

Pysäköintihuomautus annetaan pysäköintisääntöjen rikkomisesta kunnan katumaalla. Mikäli haluat tehdä pysäköintivirhemaksusta valituksen, on sinun käännyttävä poliisilaitoksen puoleen. Mikäli haluat kysyä maksusta, ota yhteyttä kuljetushallitukseen (Transportstyrelsen). Lisätietoja löydät pysäköintihuomautuksesta.

Valitukset tulee lähettää osoitteeseen
Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 STOCKHOLM
Registrator.stockholm@polisen.se

Lisätietoja:
www.polisen.se

Ajoneuvon siirtäminen

Kunnalla on oikeus ajoneuvon siirtämiseen. Romuautot, pitkäaikaisesti pysäköidyt ajoneuvot sekä liikennettä estävät tai vaarantavat ajoneuvot siirretään joissakin tapauksissa ajoneuvosiirtolain mukaan.

Prosessi on usein monimutkainen ja se voidaan kokea hitaaksi. Laki ja määräykset antavat kunnalle mahdollisuuden päättää ajoneuvon siirtämisestä, mutta ne eivät välttämättä ole pakottavia.

Ilmoitus siirretyistä ajoneuvoista (ruotsiksi)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 9 april 2020