Albybergin ympäristötoimenpiteet

Maansiirtotöiden yhteydessä sulfiidipitoisia aineita ja metalleja on vapautunut Albybergin yrityspuiston rakennusalueen maantäyttömateriaalina käytetyistä räjäytyskivimassoista. Massoista vapautuneet aineet ovat johtaneet kohonneisiin metallipitoisuuksiin ja pudonneisiin pH-arvoihin alueen vesistöissä. Haningen kunta on ryhtynyt erinäisiin toimenpiteisiin, jotka ovat palauttaneet veden laadun entiselleen. Ympäristötilanne Albybergin alueella on nyt valvonnan alla ja kunta tutkii erilaisia vaihtoehtoja pitkäaikaisen ratkaisun aikaansaamiseksi ja tämän tyyppisten omgelmien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.

Ympäristötoimenpiteet pohjautuvat siihen, että Albybergin alueen kallioperä on osoittautunut olevan luonnollisesti sulfiidimineraalirikas. Kun vesi ja ilma ovat päässeet vaikuttamaan maantäyttömassoihin, ovat metallit alkaneet liueta räjäytyskivestä, alentaen täten alueen vesistöjen pH-arvoja. Albybergin yrityspuistoa kehitetään korkeilla ympäristötavoitteilla ja meille on ollut tärkeätä nopeasti korjata alentuneet pH-arvot entiselleen ja estää poikkeavat metallipitoisuudet.

Viime vuoden lopulla tehdyssä koekäsittelyssä maa huuhdottiin kauttaaltaan kalkkiliuoksella parin metrin syvyyteen. Tulokset osoittavat käsittelyn tehonneen ja selvitämme parhaillamme laajemman kalkkikäsittelyn vaihtoehtoja. Käsittelyssä käytetty kalkkiliuos on luonnonoma aine, jolla ei ole negatiivista vaikutusta eläinkuntaan ja luontoon.

Albybergin ympäristötyössä käymme jatkuvaa vuorokeskustelua Tukholman lääninhallituksen ja Södertörnin ympäristö- ja terveydensuojeluliiton (SMOHF) kanssa, jotka toimivat ympäristöasioiden valvontaviranomaisina koskien Albybergin rakentamista. Olemme lääninhallituksen kehotuksesta esittäneet toimenpidesuunnitelman siitä, miten sulfiidipitoisen räjäytyskiven ja metallien aiheuttamat ongelmat voidaan pitkäaikaisesti ratkaista. Suunnitelmaa seurataan jatkuvasti.

Albybergin yrityspuiston kehittäminen alkoi vuonna 2012. Albybergin strateginen sijainti tien 73 varrella Tukholman ja Nynäshamnin välillä sekä Tukholman alueen ja Nynäshamnissa sijaitsevan, Suur-Tukholman uuden satama-alueen läheisyys, tarjoavat ylivoimaisia logistisia etuja monille, erityyppisille yrityksille. Ensimmäinen etappi, Albyberg 1, käsittää noin 60 hehtaaria tien 73 itäpuolella Jordbron liittymän korkeudella. Tähän mennessä noin 20-kunta yritystä on etabloitunut Albybergiin.

Suunnitellut, pitkäaikaiset ympäristötoimenpiteet tulevat vääjäämättä johtamaan joidenkin, ensimmäiseen etappiin kuuluvien osaprojektien myöhästymiseen. Myös yrityspuiston toisen etapin projektointi, noin 100 hektaarin suuruinen alue heti Albyberg 1:stä etelään, joutuu ympäristötoimenpiteiden vaikutuksen alaiseksi. Toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset alueen veden laadun varmistamiseksi mahtuvat kunnan laatiman, Albybergin yrityspuiston kehityshanketta koskevan budjetin raameihin.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 mars 2019