Haningen kunnan budjetti ja tavoitteet vuosille 2023–2024

Kunnanvaltuusto päätti 13. kesäkuuta Haningen kunnan budjetista ja tavoitteista tulevana kahtena vuotena. Lähtökohtana ovat viisi strategista muutostavoitetta, joilla pyritään edistämään hyvää elämää Haningessa.

Bild på Poseidons torg Bild på Poseidons torg Foto: Johan Gustavsson

Haningen kunnanvaltuusto päätti 13. kesäkuuta 2022 budjetista ja tavoitteista vuosille 2023–2024. Päätökseen osallistuivat Sosiaalidemokraatit, Keskustapuolue, Liberaalit sekä Kristillisdemokraatit. Budjetissa panostetaan muun muassa elinkeinoelämän edistämiseen mahdollisuuksien lisäämiseksi asua ja työskennellä Haningessa. Samalla jatketaan panostuksia turvallisuuden lisäämiseksi ja kunnallisten palvelujen kehittämiseksi vastauksena kasvavan Haningen tarpeisiin.

– Haningen kehittymisen esikaupungista kaupungiksi on tapahduttava kestävästi, mikä merkitsee suurta tarvetta investoida yhteiseen hyvinvointiimme. Siksi varaudumme huomispäivän haasteisiin vastuullisella budjetilla ja tavoitteilla, jotka perustuvat rohkeuteen ja tulevaisuuden uskoon muuttuvassa maailmassa, sanoo Meeri Wasberg (S), Haningen kunnan kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Kunnan yhteenlaskettu toiminnallinen talousarvio käsittää runsaat 6 miljardia kruunua. Vuoden 2023 talousraamit ovat yhteensä 5 541,1 miljoonaa kruunua (mkr), 409,1 mkr meneillään olevaa vuotta enemmän. Talousarvion investointivolyymit ovat 692 mkr vuodelle 2023 ja 833,1 mkr vuodelle 2024, laskematta mukaan vesi- ja viemäri-investointeja (VV), joiden arvioidaan olevan 356 mkr vuonna 2023 ja 310 mkr vuonna 2024. VV-investoinnit rahoitetaan VV-kollektiivin liittymismaksujen ja/tai VV-taksan kautta. Verokanta jätetään ennalleen vuonna 2023 ja vahvistetaan 19,68 kruunuksi per 100 kruunua.

Viisi strategista tavoitetta

Budjetti ja tavoitteet rakentuvat kunnan kahdelle tavoitealueelle ja jakautuvat viiteen tavoitteeseen, joilla pyritään edistämään hyvää elämää Haningessa. "Ympäristö ja yhteiskunta" on tavoitealue, jolla pyritään tekemään yhteiskunnasta ekologinen ja kestävä sekä asukkaille, vierailijoille elinkeinoelämälle että yhdistysoiminnalle – nyt ja tuleville sukupolville. "Asukkaat" on tavoitealue, joka vaalii asukkaiden intressejä niin, että he näkevät, mitä etuja on asua, kasvaa, kouluttautua ja vanheta Haningessa.

Ympäristö- ja ilmastotyö etusijalla

Ensimmäinen strateginen muutostavoite käsittää kunnan ympäristö- ja ilmastotyön, jota tehostetaan Haningen pyrkiessä siirtymään ilmastoneutraaliksi kunnaksi vuonna 2030. Kunnan ilmasto- ja ympäristöpoliittisen ohjelman mukaan on kunnan matkojen ja kuljetusten oltava fossiilittomia jo vuonna 2025. Budjetissa ja tavoitteissa matkojen ja kuljetusten päästöt pyritään puolittamaan vuonna 2023 vuoden 2021 tasoon verraten (288 tonnista 144 tonniin). Samalla energiankulutusta on vähennettävä kunnan tiloissa (6 prosentilla) ja kunnan asunnoissa (10 prosentilla).

Kestävä kasvu

Kasvun kestävyys on toinen strateginen tavoite. Se merkitsee, että asuntojen rakentamisen, kunnallisten palvelujen kehittämisen sekä yritysten ja uusien työpaikkojen etabloitumisen on oltava tasapainossa keskenään. Vuoden 2023 tavoitteena on esimerkiksi 750 asunnon vuotuisen rakentamistahdin säilyttäminen ennallaan, ansiotyössä olevien haningelaisten lisääminen ja hyvän liiketoimintaympäristön tarjoaminen paikalliselle elinkeinoelämälle. 

Turvallisena kautta koko elämän

Haningessa asukkaiden tulisi tuntea olonsa turvalliseksi kaikissa elämän vaiheissa riippumatta siitä, missä puolella kuntaa asuu. Tämä on kolmas strateginen tavoite. Vuodelle 2023 asetetussa tavoitteessa mainitaan muun muassa rikollisuuden väheneminen ja koetun turvallisuuden lisääminen tulevien mittausten mukaan.

Innovatiivinen koulu

Neljäs strateginen muutostavoite koskee innovatiivista koulua, jossa odotukset ovat korkealla ja joka antaa kilpailuetuja elämässä. Lukiokelpoisten oppilaiden määrän on lisäännyttävä ja oppilaiden valmiuksia ja tietotaitoa on lisättävä niin, että he pystyvät selviämään ylioppilastutkinnossaan. Tasa-arvoinen ja esteetön koulu vähentää ulkopuolisuuteen ja mielenterveysongelmiin ajautumisen riskiä. Vuoden 2024 tavoitteena on nostaa lukion ammattiohjelmalle kelpoisten oppilaiden määrää peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden keskuudessa yhdeksään kymmenestä oppilaasta. Samalla kolmessa vuodessa ylioppilastutkinnon suorittavien lukiolaisten määrää on lisättävä.

Mielekäs kulttuuri- ja vapaa-aikatarjonta

Viides ja viimeinen strateginen tavoite koskee mielekästä kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa. Kunnan tulee tarjota asukkailleen mahdollisuuksia osallistua aktiiviseen kulttuurielämään sekä urheiluun ja liikuntaan koko elämän ajan. Haningen kulttuuri- ja urheiluelämän on oltava läheistä, sisällyttävää ja kaikkien tavoitettavissa. Vuosien 2023 ja 2024 tavoitteena on, että useammat nuoret kokisivat Haningen kulttuuri- ja urheiluaktiviteettien tarjonnan laadukkaaksi.

Senast uppdaterad: 17 juni 2022