Skoldialog

Framgångsrik skolutveckling bygger på systematiskt kvalitetsarbete, engagemang och dialog med vårdnadshavare, därför vill vi berätta om vårt utvecklingsarbete inom förskolan och skolan. Vi vill skapa dialog och lyssna till synpunkter och det gör vi genom att bjuda in till skoldialog två gånger om året. Inbjudna är vårdnadshavare, intresseorganisationer, skolpersonal och andra som är intresserade av skolutvecklingsfrågor. Politiker, tjänstemän, rektorer och elevhälsopersonal är på plats. Efter varje programpunkt lämnar vi tid för dialog.

Skoldialog höstterminen 2018

Den 26 november var det dags för hösten skoldialog som handlade om skolelevernas lärmiljö. Intresset var stort från både allmänhet, intresseorganisationer och skolor runtom i Haninge kommun.

Viktiga frågor som togs upp var bland annat hur kommunen arbetar med att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med fysisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, elever med problematisk skolfrånvaro samt elever med hörsel- och synnedsättning.

Kvällens talare var kommunens närvaroteam, specialpedagoger, rektorer, chefer för centralt stöd samt ansvariga politiker som informerade deras arbete för att skapa rätt förutsättningar för alla barns lärande.

Vad är lärmiljö?

Med lärmiljö menas den miljö och de sammanhang som eleverna befinner sig i under en skoldag. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett uppdrag att tillsammans med grund- och förskolenämnden utveckla organisationen, arbetssättet och lärmiljöerna så att de stödjer elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att alla elever ska nå sin fulla potential behöver skolans lärmiljöer vara inkluderande och skapa rätt förutsättningar så att alla elever har möjlighet till lärande och utveckling. En viktig del i arbetet är elevernas samspel med andra och den värdegrund och attityd de möter under skoldagen.

Tillgänglighetssäkrade lärmiljöer

Kvällen första föreläsare var Patrik Lönn som är chef för centralt stöd och Pär Olsson, grundskolechef som berättade om Tillgänglighetssäkrade lärmiljöer och arbetet som pågår i kommunen idag. I februari 2018 fattade grund- och förskolennämnden ett beslut om att fram en strategi för elevhälsan, som även blev startskottet för ett treårigt projekt. Strategin innehåller 29 åtaganden och innebär bland annat att man tagit fram en nulägesanalys och anställt en central lärmiljöutvecklare. En handlingsplan kommer att tas fram för att säkerställa en god implementering av strategin. Är du intresserad av att veta mer kontakta Patrik Lönn eller Pär Olsson.

Kvällens övriga föreläsningar

Tillgängliga lärmiljöer för elever med problematisk skolfrånvaro
Tommie Söderström, chef för närvaroteamet

Tillgänglighet för elever med hörselnedsättning och synnedsättning
Johan Lindmark, specialpedagog, inriktning syn och hörsel 

Tillgänglighet för elever i gymnasieskolan
Elizabeth Carlsson, specialpedagog, inriktning tal, språk och kommunikation

Tillgängliga lärmiljöer på Brandbergsskolan och Kvarnbäcksskolan
Helen Norén, rekto på Brandbergsskolan och Jannica Andreasson, rektor på Kvarnbäcksskolan

Kvällen avslutades med en summering och frågestund. Alla medverkande föreläsare betonade vikten att vi ska lära oss av alla goda exempel som finns i kommunen och poängterade att utbildningsförvaltningen aktivt arbetar med att möjliggöra för skolorna att det finns tillgängliga lärmiljöer för alla elever.

 

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 mars 2019